HOTĂRÂREA NR. 26 /2022 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 26 /2022
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2023

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Analizand proiectul de hotărâre nr. 21 din 28.03.2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Tomesti pentru anul fiscal 2023 ;
Având în vedere :
– Referatul de aprobare nr 3/25 din 28.03.2022 a primarului comunei Tomesti,cu privire la indexarea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Tomesti pentru anul fiscal 2023;
– Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/25 din 28.03.2022 precum si avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/27 din 27.04.2022 ,
Luând act de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior de 5,1 % comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finaţelor Publice precum si in comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 17/14 ianuarie 2022 , conform căreia rata inflației pentru anul 2021 este 5,1%;
În conformitate cu prevederile:
-Titlului IX, Capitolul X, art.491 si art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art.5 alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit b, alin.4 lit.c si art.139, alin.3, lit.c si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1(1). Pentru anul fiscal 2023, impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice, se indexează cu 5,1 % faţă de impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice pentru anul fiscal 2022, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomesti nr.27/2021 .
(2) Limitele amenzilor prevazute la art 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare se actualizeaza pentru anul fiscal 2023, cu rata inflatiei de ,1 %.

Art.2. Prezenta hotărâre intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2023.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi potrivit Legii contenciosului administrativ- Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului, judeţul Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei Tomesti ;
– Compartimentului taxe si impozite locale din cadrul Primăriei Tomesti ;
– Se aduce la cunoştiiţa publică prin afişare

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Tamas Octavian-Tiberiu

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.04.2022


Notă: Numar consilieri prezenti ___9____ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” __-_voturi „împotrivă”, ___-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 26/28.04.2022
Nr. crt. Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 28.04.2022
□ simplă x absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___ Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:_
Abţineri:___
Nu a votat:____ Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
2 Comunicarea către primar 3.05.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 3.05.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 3.05.2022
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 3.05.2022