HOTARAREA nr. 26/2021 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2021

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 26/2021
privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2021

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara:
Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 19 din 23.03.2021 initiat de primarul comunei Tomesti prin care propune aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2021;
Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti , dl.Vasiu Adrian-Viorel , nr. 3/26 din 23.03.2021 prin care propune aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2021,
Tinand cont de Hotararea Consiliului local al comunei Tomesti nr. 13/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020 ;
Luand in considerare raportul compartimentul de specialitate din cadrul Primariei comunei Tomesti inregistrat sub nr. 4/26 din 23.03.2021 cu privire la aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/62 din 21.04.2021.
In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016  privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art.12, alin.1 si 4 din Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul dispozitiilor art.129 alin.4, alin.2 lit.a si f, art.139 alin.1, alin.3 lit.a si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare precum si Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica :

HOTARESTE :

Art. 1 . Se aproba Programul anual de achizitii publice pe anul 2021, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului judetului Hunedoara;
Primarului comunei Tomesti ;
Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Tomesti .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 22.04.2021


Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :__ _ voturi ,,pentru” __-__,,împotrivă,, ; _-_,,abţineri ,, votul fiind liber ;