HOTARAREA nr. 23/ 22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

HOTARAREA nr. 23/ 22.04.2021
privind aprobarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2021

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Având in vedere:
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian –Viorel sub nr. 16/23.03.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2021
Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/23 din 23.03.2021 prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2021
Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 4/23 din 23.03.2021 prin care propune initierea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2021
Luand in considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/59 din 21.04.2021, al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/60 din 21.04.2021 , precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/61 din 21.04.2021 ;
Tinand cont de:
– Adresa nr. HDG_STZ 5463/19.03.2021 a Directiei Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea judeteana de trezorerie și contabilitate publica Hunedoara în conformitate cu Decizia nr.296/2020 a Șefului Administratiei judetene a finanțelor publice Hunedoara;
– Hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 60/2021 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 27.134 mii lei reprezentand Fond la dispozitia Consiliului Judetean pe anul 2021, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuieli de functionare si estimari pe anii 2022-2024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și a prevederilor art. 1 alin.2, art.5.alin.1, art.8 si art. 39 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul prevederilor art.129 alin.1,alin.2 lit.b ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Tomesti pe anul 2021, la venituri în suma de 2.565,90 mii lei si estimarile pe anii 2022-2024 conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aproba bugetul local al comunei Tomesti pe anul 2021, la cheltuieli în sumă de 3.920,90 mii lei estimarile pe anii 2022-2024 conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aproba lista de investitii pentru anul 2020 conform anexei 3 care face parte din prezenta hotarare.
Art.4. Se aproba utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2020 in suma de 1.355,00 mii lei pentru finantarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare
Art.6.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finanțe din cadrul Primariei Comunei Tomesti
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
– Afişare la afişier;
– Școlii primare Tomesti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONTRASEMNEAZA,
BULZ TIBERIU

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

Tomesti 22.04.2021

Anexa la HCL 23/2021
ȘTATUL DE FUNCȚIUNI AL PRIMĂRIEI COMUNEI TOMEȘTI (Deschide documentul aici)


Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de ____voturi “pentru” ; __-__voturi “contra” ; ___-____voturi “abţineri’ , votul fiind liber .