HOTĂRÂREA NR. 22 /2022 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

HOTĂRÂREA NR. 22 /2022
PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 18/09.03.2022 initiat de d-nii consilieri Leucian Moga Sorin Adrian, Oprisa Simonel-Florin, Banciu Liorean-Gheorghe, Olar Tania Petruse Florin-Ilie , Tamas Octavian-Tiberiu precum si referatul de aprobare al initiatorilor proiectului de hotarare nr.3/22 din 09.03.2022 ,
In uma raportului compartimentului de resort nr. 4/22 din 09.03.2022 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/24 din 30.03.2022
Analizand procesul-verbal din care rezultă votul majorităţii consilierilor locali în funcţie privind alegerea viceprimarului;
În temeiul prevederilor art. 152 alin.1-3,6 , art.139 alin.1 ,art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Alege în funcţia de viceprimar al comunei Tomesti, pe domnul consilier local Leucian Moga Sorin Adrian.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Tomesti Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, Primarului localităţii, persoanei în cauză.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Oprisa Simonel-Florin

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 31.03.2022


Notă: Numar consilieri prezenti ___7____(lipseste motivat dl.Petruse Florin-Ilie) din totalul de 8 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: ___5_ voturi „pentru” __-_voturi „împotrivă”, ___2___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 22/2022
Nr. crt. Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 31.03.2022
□ simplă x absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___ Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:__5_
Voturi împotrivă:_
Abţineri:_2__
Nu a votat:____ Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
2 Comunicarea către primar 6.04./2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 6.04.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 6.04.2022
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 6.04.2022
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 6.04.2022