DISPOZITIA NR. 26/2020 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 23.07.2020, ORA 12”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR


DISPOZITIA NR. 26/2020
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 23.07.2020, ORA 12”

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul comunei Tomesti inregistrat sub nr.806 din 16.07.2020 privind necesitatea convocarii consiliului local in sedinta ordinara din luna iulie 2020;
In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Tomesti , în şedinţă ordinară pentru data de 23 iulie 2020, orele 12,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 16.07.2020


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Anexa la Dispozitia nr. 26/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA DIN DATA DE 23.07.2020, ORA 12”

1.Proiect de hotarare privind însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020.
Initiat de primar .

2.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
Initiat de primar .

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020 .
Initiat de primar .

4 .Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII DRUM ULITA BISERICA SAT LEAUT, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA ”
Initiat de primar .

5.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII CAMIN TIULESTI-COMUNA TOMESTI, INSTALATII ELECTRICE CLIMATIZARE SI MODERNIZARE INSTALATII ELECTRICE
Initiat de primar .

6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII CAMIN DOBROT, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”
Initiat de primar .

7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII RIGOLA BETONATA , L=70M , SAT OBARSA , COMUNA TOMESTI. ”
Initiat de primar .

8. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestru II al anului 2020 .
Initiat de primar .