HOTARAREA nr. 29/2022 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „REPARATII CAMIN CULTURAL OBARSA”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 29/2022
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII CAMIN CULTURAL OBARSA”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Tinand cont de proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel , inregistrat sub nr.24/28.032022 „Reparatii camin cultural Obarsa” , precum si referatul de aprobare nr. 3/28 din 28.03.2022 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „Reparatii camin cultural Obarsa”
In uma raportului compartimentului de resort nr. 4/28 din 28.03.2022 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/30 din 27.04.2022 ;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă documentatia tehnico-economica si devizul general pentru obiectivul: „Reparatii camin cultural Obarsa”conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 156.279,6 lei fara TVA, respectiv 185.972,75 lei cu T.V.A .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte si investitii si Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Tamas Octavian-Tiberiu

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

Tomesti 28.04.2022


Notă: Numar consilieri prezenti ____9____din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: __9_ voturi „pentru” __-_voturi „împotrivă”, ___-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 29/28.04.2022
Nr. crt. Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 28.04.2022
□ simplă x absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___ Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:_
Abţineri:___
Nu a votat:____ Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
2 Comunicarea către primar 3.05.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 3.05.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 3.05.2022
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 3.05.2022

HOTARAREA NR. 28/2022 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRU I AL ANULUI 2022

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 28/2022
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRU I AL ANULUI 2022

Consiliul local al comunei Tomesti,judetul Hunedoara;
Avand in vedere PROIECTUL DE HOTARARE nr. 2/23 din 28.03.2022 initiat de primarul comunei Tomesti precum si Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/27 din 28.03.2022 prin care se propune aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2022;
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/27 din 28.03.2022 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/29 din 27.04.2022
In temeiul art.49 alin 12 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum şi art.129 alin.2 lit.a) si alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba executia bugetara la 31 Martie 2022 conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare astfel :
– la venituri in suma de 720.922,34 lei ;
– la cheltuieli in suma de 444.271,66 lei ;
– si un excedent bugetar de 276.650,68 lei
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.4. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Tamas Octavian-Tiberiu

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

Tomesti 28.04.2022


Notă: Numar consilieri prezenti ____9___din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit _cc_) ( voturi necesare _5__)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: ___9__ voturi „pentru” __-_voturi „împotrivă”, __-____abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 27/28.04.2022
Nr. crt. Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 28.04.2022
□ simplă X absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_-__
Voturi împotrivă:-_
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___ Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9__
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____ Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____
2 Comunicarea către primar 3.05.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 3.05.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 3.05.2022
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 3.05.2022

HOTĂRÂREA NR. 27 /2022 PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022 ŞI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂŢI.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 27 /2022
PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022 ŞI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂŢI.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI , JUDEŢUL HUNEDOARA;
Examinând:
Proiectul de hotărâre nr. 22 din 28.03.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, iniţiat de către primarul comunei Tomesti ;
Referatul de aprobare nr. 3/26 din 28.03.2022 cu privire la analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, prezentată de domnul primar Vasiu Adrian Viorel ;
Analizand Raportul compartimentului agricol nr. 4/26 din 28.03.2022 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/29 din 27.04.2022 .
In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, oraselor si municipiilor organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului, pe unitati administrativ-teritoriale si pe localitati componente ale acestora.
În temeiul dispoziţiilor:
O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare;
Hotararea de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pe anii 2020-2024;
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
Art.7 alin. 4 din Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
În conformitate cu prevederile art.129, alin. (1) si (2) lit.a şi art.139 alin.1 şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 în conformitate cu datele din raportul de specialitate al Compartimentului Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti , conform anexei 1 care face parter integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în Registrul agricol, conform anexei 2 care face parter integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se însărcinează Primarul comunei Tomesti prin Compartimentul Agricol, prin funcţionarul public cu atribuţii în completarea registrului agricol.

Art.4 – Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios Administrativ.
Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara,
Primarului comunei Tomesti ,
Compartimentului Agricol
prin afişare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
Tamas Octavian-Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.04.2022


Notă: Numar consilieri prezenti _9__din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate simpla, art 5 lit ee) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: __9_ voturi „pentru” ; __-_voturi „împotrivă”, ____-___abţineri.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 27/28.04.2022
Nr. crt. Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 28.04.2022
x simplă □ absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_9__
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____ Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____ Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____
2 Comunicarea către primar 3.05.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 3.05.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 3.05.2022
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 3.05.2022

Anexa 1 la Hotărârea nr. 27/2022

RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL I AL ANUL 2022

Compartimentul Agricol, functioneaza in subordinea directă a Primarului si a Secretarului general al Comunei Tomesti , judeţul Hunedoara .

I. COMPONENTA COMPARTIMENTULUI
Activitatea compartimentului este asigurata de un functionar public de executie:
consilier – JURJ LUCICA MARINELA

II. CADRUL LEGAL

Activitatea compartimentului este reglementată prin prevederile urmatoarelor acte normative:
O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare;
Art.7 alin.4 din Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare
a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
Hotararea de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pe anii 2020-2024 ;
Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta Guvernului 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale , modificata si completata;
Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificata si completata:
III. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI

Având in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr 985/2019 5 privind registrul agricol pe anii 2020-2024 reglementata prin Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare  a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; care la , art.7 alin 4 prevede ca:
“ Trimestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin prezentele norme”

Principalele activitati desfasurate de functionarul din cadrul Compartimentului agricol constau în:
1. Ţinerea la zi a tuturor pozitiilor din registrele agricole, operatiune ce presupune inscrierea, completarea si centralizarea datelor dar si efectuarea operatiunilor de modificare a datelor si informatiilor, cu acordul scris al secretarului;
In acest sens, fiecare pozitie din registru are un numar de 6 file respectiv 12 pagini, continând un numar de 15 capitole si 17 subcapitole, care trebuie completate cu urmatoarele informatii:
– Capitolul I-componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica, nume, prenume, CNP, legaturi de rudenie-denumire-cod-mentiuni
– Capitolul II – subcap II a si b terenurile aflate in proprietatea gospodariei(arabil, pasuni, finete, vii, livezi, gradini familiale, paduri, drumuri si căi ferate,constructii, terenuri neproroductive,ape,balti) respectiv identitficarea pe parcele a terenurilor aflate in proprietatea gospodariei, pe fiecare an in parte;
– Capitolul III- modul de utilizare a suprafetelor agricole situate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul IV –subcap. a,a1, b1, b2, c,-suprafata arabila situata pe raza localitatii- grupe de cultura si anume-cereale, leguminoase, radacinoase, plante textile, plante pentru industrializare, legume, plante de nutret, plante producerea de seminte respectiv suprafata cultivata in sere si solarii pe raza localitatii si suprafata cultivata cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii , pe fiecare an in parte ;
– Capitolul V –subcap a,b,c,d – numarul pomilor razleti pe raza localitatii, suprafata plantatiilor pomicole si numarul pomilor pe raza localitatii, alte plantatii pomicole aflate in teren pe raza localitatii, vii, pepinere viticole si hameiste pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VI-suprafetele efectiv irigate in câmp, situate pe raza localitatii, pe culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VII –animale domestice si/sau animale salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii-situatia la inceputul semestrului-pe specii si categorii de animale, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VIII – evolutia efectivelor de animale in cursul anului, aflate in proprietatea gospodariilor/exploatatiilor agricole fara personalitate juridica, cu domiciliu in localitate si /sau in proprietatea unitatilor cu personalitate juridica, care au activitate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul IX –utilaje, instalatii pentru agricultura si silvicultura, mijloace de transport cu tractiune mecanica si animala existente la inceputul anului, pe fiecare an in parte;
– Capitolul X – subcap. A,b – aplicarea ingrasamintelor, amendamentelor si pesticidelor pe suprafete situate pe raza localitatii, respectiv utilizarea ingrasamintelor chimice ( in echivalent substanta activa) la principalele culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XI –constructii existente la inceputul anului pe raza localitatii –cladiri, adresa cladirii, zona suprafata construita desfasurata – metri patrati, tipul cladirii, anul terminarii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XII – Atestatele de producator si carnetele de comercializare eliberate/vizate-produsul pentru care se solicita atestatul, nr atestat /data eliberarii, vizarii semestriale, seria si numarul carnetului de comercializare , data eliberarii, nr. si data avizului consultativ ;
– Capitolul XIII – Mentiuni cu privire la sesizarile/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale inaintate notarilor publici-data decesului-date despre succesibili-nume si prenumele, adresa, localitate, strada, numar,numar/data inregistrarii,SNP/BN (societate profesionale notariala, birou notarial) catre care se transmite;
– Capitolul XIV – Inregistrari privind exercitarea dreptului de preemtiune-nr.data ofertei de vanzare –suprafata (ha)-numarul de carte funciara, aviz final al MADR /DADR-nr. data, adeverinta de vanzare libera, nr. data, comparator, nume si prenume, pretul(lei);
– Capitolul XV – A) Inregistrari privind contractele de arendare- nume si prenume arendas/arendator , nr. contract de arenda, data incheierii contractului de arenda, perioada de arendare, suprafata parcelei arendate, categoria de folosinta, nr bloc fizic, redeventa(lei);
B) Inregistrari privind contractele de concesiune, nume si prenume concedent/concesionar , numar contract de concesiune, data incheierii contractului de concesiune, perioade de concesiune, suprafata parcelei concesionate, categoria de folosinta, nr. bloc fizic.
– Capitolul XVI – Mentiuni speciale.

2. Furnizarea de date catre Directia Judeteana de Statistica, Directia Agricola Hunedoara-Deva sau altor institutii, daca este cazul;
3. Întocmirea si eliberea de atestate de producator si carnet de comercializare a produselor agricole
4. Eliberarea adeverintelor cu privire la datele inscrise in registrele agricole sau cu privire la alte date existente in baza de date a serviciului;
5. Înregistrarea contractelor de arendare si a actelor aditionale incheiate intre arendatori si arendasi,
6. Înregistrarea contractelor de concesiune si a actelor aditionale , incheiate intre concedent si concesionar pentru bunurile agricole aflate pe raza Comunei Tomesti ;
7. Efectuarea de activitati in afara biroului (munca de teren) ceea ce consta in verificarea gospodariilor populatiei sau a societatilor comerciale detinatoare de terenuri agricole sau crescatoare de animale ( din categoriile bovine,ovine,porcine, cabaline,familii de albine),
8. Efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, consiliere, acordare de sprijin celor care se adreseaza cu diferite probleme agricole,
9. Colaborarea cu celelalte servicii ale primariei in rezolvarea numeroaselor probleme curente si colaborarea cu diferite institutii ( Directia de Statistaca, Oficiul de Cadastru, Directia Agricole, APIA Institutia Prefectului judetului Hunedoara ,Serviciu finante publice locale, Serviciu Comunitar Local de Evidenta a Populatiei, etc) in limita competentei stabilite de conducerea Primariei Tomesti ,
10. Întocmirea de referate pentru sedintele de Consiliu Local Tomesti ;
11. Predarea anuala a documentelor create de Compartimentul Agricol, la arhiva, aceasta activitate presupune arhivarea dosarelor create in conformitate cu Legea nr. 16/1996, a Arhivelor nationale.

Secretarul general al uat-ului coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului localitatii.

Ori de cite ori intervin modificari in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinta a acestora , la cladiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietate ori in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrele agricole, au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.

IV. ACTIVITATI DESFASURATE IN TRIMESTRUL I ANUL 2022

In trimestrul I anul 2022, activitatea functionarului din cadrul compartimentului agricol a fost axata pe semnarea si completarea anuala a registrelor agricole in conditiile impuse de prevederile legale in vigoare, culegerea datelor necesare tinerii la zi si centralizarea datelor din registrele agricole si solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si inscrisurilor inregistrate in cadrul compartimentului.

Functionarul din cadrul compartimentului a avut in trimestrul I anul 2022, in gestiune un numar de 724 pozitii in registrul agricol, din care 366 pozitii ale gospodariilor cu domiciliu in localitate, 358 pozitii ale persoanelor cu domiciliu in alte localitati si 34 pozitii ale persoanelor juridice, care necesita operatiuni de tinere la zi si centralizare a datelor din registrul agricol.
La data de 31.03.2022 , stadiul inscrierii datelor in registrul agricol este urmatorul:
TIP I – Persoane fizice cu domiciliul in comuna Tomesti -366 pozitii- 7 volume ;
TIP II – Persoane fizice cu domiciliul in alta localitate -358 pozitii- 8 volume ;
TIP III –Persoane juridice cu sediul in localitate – 26 pozitii – 1 volum
TIPIV –Persoane juridice cu sediul in alta localitate – 8 pozitii – 1 volum
Suprafata totala teren: 5.981 ha din care :
1.666 ha teren agricol din care :
– 552 ha arabil din care
616 ha pasuni naturale
492 ha fanete naturale
6 ha livezi de pom
4.315 ha teren neagricol din care :
– 3.837 ha padure si alte terenuri cu vegetatie forestiera
– 75 ha drumuri
– 90 ha constructii
– 288 ha terenuri degradate si neproductive
– 25 ha ape si balti
6. Animale :
– bovine– 552 cap
– ovine – 2225 cap
– caprine -193 cap
– porcine – 164 cap
– pasari – 1972 cap
– cabaline – 19 cap
– familii de albine – 463 fam.
– iepuri de carne – 153 cap.

In trimestrul I anul 2022

– au fost efectuate un numar de 35 operatiuni privind modificarea registrului agricol .
– au fost intocmite un numar de 1 atestate de producator si 1 de carnete de comercializare a produselor agricole, aceasta activitate presupunand intocmirea unei documentatii specifice si deplasarea in teren, pentru verificarea existentei in gospodarii a produsilor si produselor destinate comercializarii in piete .
– au fost eliberate 298 adeverinţe în conformitate cu datele înscrise în Registrele Agricole.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZA
Tamas Octavian-Tiberiu SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 28.04.2022

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.22/2022

PROGRAM DE MĂSURI
pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol

Nr. crt. Denumirea activităţii Termen de îndeplinire Persoane responsabile
1 Se va efectua afişajul şi înştiinţarea populaţiei cu privire la procedura şi termenele de înregistrare în registrele agricole şi în acelaşi timp se va continua verificarea în teren a corectitudinii înscrierii datelor pe baza declaraţiei dată de capii gospodăriilor şi de către reprezentanţii legali ai unităţilor cu personalitate juridică. permanent JURJ
LUCICA MARINELA
2 Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloace de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în folosinţă după caz de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de Codul Fiscal .
Funcţionarii publici cu atribuţii privind completare şi ţinerea la zi a datelor din registrul agricol au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de resort al aparatului de specialitate al Primarului în termen de trei zile lucrătoare de la data modificării.
Datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atribuţii în acest sens în termen de trei zile lucrătoare de la data înregistrării lor prin grija conducătorului compartimentului respectiv. permanent JURJ
LUCICA MARINELA
3 Orice modificare în registrul agricol se va face numai cu avizul scris al secretarului Comunei Tomesti permanent JURJ
LUCICA MARINELA
4 Prin rotaţie, o zi pe săptămână, funcţionarul public cu atribuţii în completarea registrului agricol va efectua verificări în teren privind declaraţiile înregistrate. permanent JURJ
LUCICA MARINELA
5 Vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege în cazurile în care cu ocazia verificărilor efectuate de către , funcţionarul public cu atribuţii în completarea registrului agricol se constată declararea de date neconforme cu realitatea,nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol permanent Primarul Comunei Tomesti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZA
Tamas Octavian-Tiberiu SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 28.04.2022

HOTĂRÂREA nr. 25/2022 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.49/11.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

HOTĂRÂREA nr. 25/2022
PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.49/11.11.2020
PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Analizand Încheierea civilă nr. 1096/CC/ 19.10.2020 a Judecătoriei Brad, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Tomesti, Ordinul Prefectului judetului Hunedoara nr. 641/23.10.2020, privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Tomesti ,
Tinand cont de Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 24/2022 privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale , prin demisie , a mandatului de consilier local al domnului Dobrei Daniel , precum si vacantarea locului de consilier local, precum si Încheierea civilă nr. 582/CC/2022 a Judecătoriei Brad privind validarea mandatului urmatorului supleant la alegerile din data de 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Local al comunei Tomesti, dl. Borza Dan – Partidul National Liberal ;
In baza proiectului de hotarare nr. 32 din 15.04.2022 pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.49/11.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tomesti;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/36 din 15.04.2022 a Primarului comunei Tomesti prin care propune initierea unui proiect de hotarare pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.49/11.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tomesti;
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/36 din 15.04.2022 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/27 din 27.04.2022;
In temeiul art.124, alin.(2), alin.(4) și alin.(5), art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE
Art.1. Aprobă modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.49/11.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tomesti,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, Anexa la H.C.L. nr.49/11.11.2020 se înlocuiește cu Anexa la prezenta.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios Administrativ.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti;
– Membrilor Consiliului local;

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Tamas Octavian-Tiberiu

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.04.2022


Notă: Numar consilieri prezenti ____9___ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” __-_voturi „împotrivă”, ___-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 25/28.04.2022
Nr. crt. Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 28.04.2022
□ simplă x absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___ Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:_
Abţineri:___
Nu a votat:____ Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
2 Comunicarea către primar 3.05.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 3.05.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 3.05.2022
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 3.05.2022
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 3.05.2022

Anexa
La Hotărârea Consiliului local nr. 25/2022

COMPONENŢA
COMISIILOR DE SPECIALITATE

I. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert :

1. DOBREI DANIEL – presedinte
2. OLAR TANIA – secretar
3. PETRUSE FLORIN-ILIE – membru

II. Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor :

1. TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU – presedinte
2. OPRISA SIMONEL FLORIN – secretar
3. BULZ TIBERIU – membru

III. Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement:

1. BANCIU LIOREAN-GHEORGHE – presedinte
2. LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN – secretar
3. BORZA TRAIAN – membru

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
Tamas Octavian-Tiberiu SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.04.2022

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2021

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi, 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2021

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.05.2022, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 35 /26.04.2022
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2021

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Analizand Referatul de aprobare a Primarului comunei Tomesti nr. 3/39 din 26.04.2022 cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2021. In temeiul art.57 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum si art.129 alin.(2) lit.a), si alin.(4) lit.a) si art.139 alin.(3) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1.Se aproba executia bugetara la 31 decembrie 2021 astfel :
– la Venituri in suma de 3,167,122.08 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– la Cheltuieli in suma de 3,087,609.15 lei din care: 3,047,298.8 lei primarie , scoala 40,310.35 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– si un excedent bugetar de 79,512.93 lei.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.4. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti.

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr.3/39 din 26.04.2022

REFERATUL DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2021

Bugetul comunei pe anul 2021 a cuprins resursele bugetare de care a dispus comuna Tomesti pentru intreg anul 2021.
Bugetul a reusit sa asigure functionalitate institutiilor de pe raza comunei, finantate din bugetul local – invatamant, cultura, asistenta sociala, gospodarire comunala.
Veniturile proprii au fost limitate, sumele mari fiind asigurate din cotele de la bugetul de stat, virate de catre DGFP si Consiliul Judetean Hunedoara.
Cheltuielile s-au efectuat in limita creditelor aprobate cu respectarea prevederilor legale de ofertare si receptii, pe baza de documente insotite de viza de legalitate.
Rezultatele financiar contabile se regasesc lunar si in contul de executie intocmit de trezorerie.
Executia bugetului s-a facut conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale.
Detalierea conform legii a veniturilor si cheltuielilor este cea din anexa la hotarare si in temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), si alin.(4) lit.a) si art.139 alin.(3) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ , si propun Consiliului local sa dezbata si adopte proiectul de hotarare in forma prezentata.

PRIMAR
Vasiu Adrian -Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/39 din 26.04.2022

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE
A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2021

Executia bugetului local al Comunei Tomesti pe anul 2021, reflecta activitatea financiara pentru toate activitatile intreprinse in perioada anului. Aceasta reflecta gradul de incasare a veniturilor proprii, cotele asigurate din bugetul de stat, veniturile din subventii precum si modul in care acestea au fost cheltuite.
Cheltuielile efectuate au la baza documente legale, poarta viza de control financiar preventiv si aprobarea ordonatorului de credite.
S-a avut in vedere respectarea legalitatii, oportunitatii, necesitatii actiunilor intreprinse si a cheltuielilor efectuate.
Bugetul local pe anul 2021 s-a incheiat la venituri in suma de 3,167,122.08 lei, la cheltuieli in suma 3,087,609.15 lei din care: 3,047,298.8 lei primarie , scoala 40,310.35 lei si un excedent bugetar de 79,512 lei.

Detalierea contului de executie este facuta in anexa la hotarare.

INTOCMIT
RESPONSABIL FINANCIAR
Birtoc Tudor Silviu


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 34/26.04.2022 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ŞI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNEI TOMESTI
________________________________________________________________________________

PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 34/26.04.2022
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ŞI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

Consiliul Local al comunei TOMESTI, județul Hunedoara,
Având în vedere:
– Măsurile din Nota de identificare/îndrumare/monitorizare nr. 714724/2019 a Agenţiei Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – Agenţia Teritorială Vest prevăzute la punctul III;
În conformitate cu prevederilor Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare, art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. ,,f”, art. 3, alin. (1), art. 8 și art. 29 din din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public, Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public și ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit. „d”, alin.7, lit. ,,n”, art. 139, alin.(1) și art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de iluminat public al comunei Tomesti, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei Tomesti, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ ,actualizata .
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.
– A.N.R.S.C. – Agentia teritoriala Deva
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
– Compartimentului achizitii publice, implementare proiecte, investitii din cadrul Primariei Tomesti

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNEI TOMESTI

Anexa 1 la PHCL 34/2022

REGULAMENTUL
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TOMESTI

CAP. I Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de iluminat public din comuna Tomesti.
(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator.
(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public.
(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de iluminat public, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.
(5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local al comunei Tomesti poate aproba şi alte condiţii tehnice sau alţi indicatori de performanţă pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.
(6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament.

ART. 2
Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:
a) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
b) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;
d) susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;
e) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 3
În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
3.1 autorităţi de reglementare competente – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;
3.2 balast – dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;
3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public – comunităţile locale în ansamblul lor;
3.4 caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat;
3.5 dispozitiv (corp) de iluminat – aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;
3.6 echipament de măsurare – aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;
3.7 efect de grotă neagră – senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mică;
3.8 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public – ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare;
3.9 factor de menţinere a fluxului luminos – raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate;
3.10 flux luminos Ø – mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referinţă;
3.11 grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;
3.12 igniter – dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;
3.13 iluminare E – raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă;
3.14 iluminare medie E(m) – media aritmetică a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.15 iluminare minimă E(min) – cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de
calcul avută în vedere;
3.16 iluminat arhitectural – iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală;
3.17 iluminat ornamental – iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea;
3.18 iluminat ornamental-festiv – iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive;
3.19 iluminat stradal-pietonal – iluminatul căilor de acces pietonal;
3.20 iluminat stradal-rutier – iluminatul căilor de circulaţie rutieră;
3.21 indicatori de performanţă garantaţi – parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
3.22 indicatori de performanţă generali – parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;
3.23 indice de prag TI – creşterea pragului percepţiei vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie;
3.24 intensitate luminoasă I – raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată;
3.25 întreţinere – ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalaţiilor;
3.26 lămpi cu descărcări – lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici;
3.27 lămpi cu incandescență și leduri – lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric;
3.28 lămpi cu incandescenţă cu halogen – lămpi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;
3.29 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale – lămpi cu filament central, lămpi
ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;
3.30 licenţa – actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de
operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest
serviciu;
3.31 luminanţa L – raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie;
3.32 luminanţa maximă L(max) – cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.33 luminanţa medie L(m) – media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.34 luminanţa minimă L(min) – cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
3.35 nivel de iluminare/nivel de luminanţă – nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei;
3.36 operator – persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă;
3.37 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public – punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie;
3.38 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice – punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
3.39 raport de zonă alăturată SR – raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m;
3.40 reabilitare – ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă;
3.41 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public – ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsură, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public;
3.42 serviciu de iluminat public – activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv;
3.43 sistem de distribuţie a energiei electrice – totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;
3.44 sistem de iluminat public – ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde:
– linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;
– corpuri de iluminat, console şi accesorii;
– puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere;
– echipamente de comandă, automatizare şi măsurare;
– fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;
3.45 sursă de lumină/lampă – obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice;
3.46 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare – ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comandă, automatizare, măsură şi control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;
3.47 temperatura de culoare corelată T(c) – temperatura radiatorului integral, a cărui culoare, percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire;
3.48 uniformitate generală a iluminării U(0)[E] – raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;
3.49 uniformitate generală a luminanţei U(0)[L] – raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;
3.50 uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)[L] – raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier;
3.51 utilizatori – autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunităţii locale;
3.52 zonă alăturată – suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul vizual al observatorului;
3.53 C.N.R.I. – Comitetul Naţional Român de Iluminat;
3.54 C.I.E. – Comisia Internaţională de Iluminat.

ART. 4
(1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public din comuna Tomesti precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a Consiliul Local al comunei Tomesti.
(2) Consiliul Local al comunei Tomesti trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii.
(3) Consiliul Local al comunei Tomesti va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţilor locale pe care le reprezintă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cureglementările C.I.E.

ART. 5
(1) Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al comunei Tomesti.
(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliul Local al comunei Tomesti.

ART. 6
(1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini, la nivelul comunei Tomesti, indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament, aprobaţi prin hotărâre a Consiliul Local al comunei Tomesti
(2) Consiliul Local al comunei Tomesti poate aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţii locale, de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu.
(3) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament al serviciului.

ART. 7
Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din comuna Tomesti, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

ART. 8
Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească, concomitent, următoarele condiţii de funcţionare:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;
c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat;
e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;
f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;
g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E..

CAP. II Desfăşurarea serviciului de iluminat public
SECŢIUNEA 1 Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public
ART. 9
Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului:
a) autonomiei locale;
b) descentralizării serviciilor publice;
c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
d) responsabilităţii şi legalităţii;
e) asocierii intercomunitare;
f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;
g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;
h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;
i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
j) participării şi consultării cetăţenilor;
k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.

ART. 10
Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru:
a) satisfacerea interesului general al comunităţii;
b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor;
c) protejarea intereselor beneficiarilor;
d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale;
e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale;
f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale;
g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor;
h) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
i) mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
j) crearea unui ambient plăcut;
k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului;
l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 11
În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalităţii de gestiune, precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii, Consiliul Local al comunei Tomesti va urmări atingerea următoarelor obiective:
a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunităţii;
b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;
c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;
d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public;
e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios;
f) promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public;
g) asigurarea, la nivelul localităţilor, a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;
h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;
i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime;
j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu concurenţial de atragere a capitalului privat;
k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces;
l) promovarea formelor de gestiune delegată;
m) promovarea metodelor moderne de management;
n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.
SECŢIUNEA a 2-a Documentaţie tehnică
ART. 12
(1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului.
(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente.
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalaţii.
(4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa, completarea corectă şi păstrarea documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.
(5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă; la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.

ART. 13
(1) Operatorul trebuie să deţină, să păstreze la sediul său documentaţia pusă la dispoziţie de Consiliul Local al comunei Tomesti, necesară desfăşurării în condiţii de siguranţă a serviciului de iluminat public.
(2) Operatorul, în condiţiile alin. (1), va actualiza permanent următoarele documente:
a) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;
b) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul, aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public exploatate;
c) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;
d) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;
e) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;
f) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare;
g) instrucţiuni privind accesul în instalaţii;
h) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;
i) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.
(3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital.

ART. 14
(1) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.
(2) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 15
(1) Consiliul Local al comunei Tomesti, precum şi operatorul care a primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 13 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă.
(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele şi documentele aflate în arhivă.
(3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este interzisă.
(4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.
(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona:
a) data întocmirii documentului;
b) numărul de exemplare originale;
c) calitatea celui care a întocmit documentul;
d) numărul de copii executate;
e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;
f) data fiecărei revizii sau actualizări;
g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat;
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;
j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

ART. 16
(1) Toate echipamentele trebuie să aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect, din
documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea.
(2) Pe durata exploatării, în fişele tehnice se trec, după caz, date privind:
a) incidentele sau avariile;
b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate;
f) perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală;
g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate;
h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);
i) data scadentă a următoarei verificări profilactice;
j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.
(3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatură, posturi de transformare, fundaţii, instalaţiile de legare la pământ, echipamentele de comandă, automatizare, protecţie şi pentru instalaţiile de teletransmisie şi telecomunicaţii.
(4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare.
(5) Separat, se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.

ART. 17
(1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, să fie concise şi să conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.
(2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie să cuprindă cel puţin:
a) îndatoririle, responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire;
b) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative;
c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune);
d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor;
e) reguli de anunţare şi adresare;
f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea
instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea;
g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.
(3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă
şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în
acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.
(4) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie,
certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ştampile „valabil pe anul……”. Modificările şi completările se aduc la cunoştinţă sub semnătură personalului obligat să le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă.

ART. 18
(1) Operatorul serviciului de iluminat public din Comuna Tomesti trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.
(2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) operatorul va întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:
a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;
b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.

SECŢIUNEA a 3-a Îndatoririle personalului
ART. 19
(1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.
(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne.
(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcţie de:
a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi al procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalaţiilor;
c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalaţiilor;
e) existenţa unui sistem de transmisie a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanţă;
f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor.
(4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite.
(5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor laexploatare şi execuţie, constau în:
a) supravegherea instalaţiilor;
b) controlul curent al instalaţiilor;
c) executarea de manevre;
d) lucrări de întreţinere periodică;
e) lucrări de întreţinere neprogramate;
f) lucrări de intervenţii accidentale.

ART. 20
(1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.
(2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare.

SECŢIUNEA a 4-a Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor

ART. 21
(1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere, reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.
(2) Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:
a) defecţiuni curente;
b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, indiferent dacă acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu;
c) incidentele şi avariile;
d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situaţii existente la un moment dat.

ART. 22
(1) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea.
(2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie, care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă.

ART. 23
Se consideră incidente următoarele evenimente:
a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie;
b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.

ART. 24
Prin excepţie de la art. 27 nu se consideră incidente următoarele evenimente:
a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie;
b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;
c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;
d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat;
e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi;
f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul.

ART. 25
Se consideră avarii următoarele evenimente:
a) întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu excepţia celui arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv;
b) întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;
c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore;
d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;
e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.

ART. 26
(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei publice locale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor şi măsurile care sau luat.

ART. 27
(1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.
(2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut:
a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;
b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;
d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;
e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;
f) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;
g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
h) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător;
i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;
k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie;
l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;
m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor.
(3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sauavariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.
(4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalaţiei, deficienţe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere.
(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale.
(6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

ART. 28
(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit „fişă de incident”, iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.
(2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1).

ART. 29
(1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale, operatorul va urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.
(2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial Consiliul Local al comunei Tomesti.

ART. 30
(1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare.
(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit „fişă pentru echipament deteriorat”, care se anexează la fişa incidentului.
(3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) şi care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze.
(4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.

ART. 31
(1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.
(2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea activităţii de operare se aplică prevederile art. 15 alin. (4).

SECŢIUNEA a 5-a Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor
ART. 32
(1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public.
(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 33
Manevrele în instalaţii se execută pentru:
a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;
b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;
c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate, cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

ART. 34
În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.

ART. 35
(1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei.
(2) Manevrele trebuie concepute astfel încât:
a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora;
b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii;
c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra;
d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare;
e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;
f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;
g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător.

ART. 36
Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare foaie de manevră, care trebuie să conţină:
a) tema manevrei;
b) scopul manevrei;
c) succesiunea operaţiilor;
d) notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor;
e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor.

ART. 37
După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:
a) foaie de manevră permanentă, al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:
– manevre curente;
– anumite manevre programate, cu caracter curent;
– anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;
b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

ART. 38
Prin excepţie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de lichidare a incidentelor.

ART. 39
(1) Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnicoadministrativ.
(2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic.
(3) În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.
(4) Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză, conform procedurilor aprobate.
(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.
(6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

ART. 40
(1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de acelaşi personal, chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului normal de muncă, în condiţiile legii.
(2) Excepţiile de la dispoziţiile alin. (1) vor fi prevăzute în regulamentele proprii ale serviciului de iluminat public.
(3) Operatorul va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 41
(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament.
(2) În perioadele de probe, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

ART. 42
(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operaţiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.
(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidenţele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevră, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii.

SECŢIUNEA a 6-a Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public
ART. 43
(1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică, străzi, trotuare, pieţe, intersecţii, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub şi supraterane.
(2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune sau lămpi cu led pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. Pentru anumite căi de circulaţie înguste, din zonele declarate istorice ale localităţilor, unde se doreşte o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare caldă [T(c) = 2700 K].
(3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări sau led, cu excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă.
(4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.
(5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime.

ART. 44
(1) În comuna Tomesti corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă condiţiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor.
(2) În cazul alimentării cu energie electrică prin reţea subterană, corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri:
a) prin manşon de derivaţie, montat la baza fiecărui stâlp;
b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire, montată la baza fiecărui stâlp, prevăzându-se şi asigurarea locală a derivaţiei.

ART. 45
(1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea Consiliul Local al comunei Tomesti se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.
(2) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanţă, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte.

ART. 46
Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:
a) destinaţia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
b) condiţiile de mediu – normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
c) condiţiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la reţea;
d) protecţia împotriva electrocutării;
e) condiţiile de exploatare – vibraţii, şocuri mecanice, medii agresive;
f) randamentul corpurilor de iluminat;
g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;
h) cerinţele estetice şi arhitecturale;
i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere.

ART. 47
(1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi, luându-se în calcul luminanţele sau iluminările, după caz, şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.
(2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:
a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct;
b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri).

ART. 48
(1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special
destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate, încheiat între Consiliul Local al comunei Tomesti şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice, SC E – Distributie Banat S.A.
(2) În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului.

ART. 49
Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de:
a) tipul corpului de iluminat;
b) importanţa căii de circulaţie pe care se montează;
c) tipul stâlpului;
d) cerinţele de ordin estetic impuse.

ART. 50
Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinţe estetice şi arhitecturale,
se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte,
conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator.

ART. 51
(1) De regulă, programul de funcţionare va fi asigurat prin comandă automată de
conectare/deconectare a iluminatului public.
(2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de:
a) longitudinea localităţii;
b) luna calendaristică;
c) ora oficială de vară;
d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar, corelat cu condiţiile meteorologice.

ART. 52
În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii:
a) acţionare manuală, prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
b) acţionare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat seara şi dimineaţa, în cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
c) acţionare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de iluminat. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate.

ART. 53
(1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia.
(2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate.
(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune.

ART. 54
(1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată, cu funcţionare radială. Punctele de separaţie se amenajează în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor.
(2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.
(3) Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie, care poate fi:
a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune;
b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană;
c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană.
(4) Pe căi de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.
(5) Pe căi de circulaţie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public, menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării.

ART. 55
(1) În comunaTomesti, sistemul de iluminat public având mai multe puncte de alimentare, operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvenţial, urmărindu-se obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
(2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrică vor stabili numărul maxim de conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
(3) În comuna Tomesti, operatorul va realiza un sistem centralizat de comandă al cascadelor.
(4) Legătura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie – cascadele trebuie să aibă rol atât de comandă, cât şi de semnalizare a existenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor.

ART. 56
(1) În sistemele de iluminat public, protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie, conform standardelor în vigoare.
(2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.
(3) Instalaţia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ, măsurată în orice punct al reţelei de nul, să fie de maximum 4 Ω.
(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul.
(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:
a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop, şi care va însoţi conductele electrice de alimentare;
b) conectarea la instalaţia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei.
(6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor
realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea
unui raport optim între costurile de investiţii şi cele de exploatare.

ART. 57
(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse.
(2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08.
(3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă, prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operaţiuni succesive de întreţinere.
(4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării, după caz, pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare, în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

SECŢIUNEA a 7-a Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi
ART. 58
(1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, Consiliul Local al comunei Tomesti trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate.
(2) Consiliul Local al comunei Tomesti este direct răspunzător de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament, având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999.

ART. 59
(1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente.
(2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia intersecţiilor mari şi a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare.
(3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator, la preluarea serviciului, la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic, pe parcursul exploatării.
(4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat.
(5) Parametrii cantitativi sunt:
a) nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto;
b) nivelul de iluminare, pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete.
(6) Parametrii calitativi sunt:
a) uniformitatea pe zona de calcul;
b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic.

ART. 60
(1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecţie, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.
(2) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor.
(3) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră.

ART. 61
(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul parţii carosabile a căii de circulaţie respective, potrivit factorului „raport de zonă alăturată” rezultat din proiectare, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.
(2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

ART. 62
(1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanţă egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcţionare.
(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinţă cu 50% şi, suplimentar, marcarea structurii construcţiei.

ART. 63
(1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distanţei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei, în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50%.
(2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual.
(3) Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanţa dintre aceştia micşorându-se în funcţie de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă.
(4) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai puţin iluminată, pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic.

ART. 64
(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective, evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator.
(2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor.
(3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.
(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie.
(5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut.
(6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie, în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat nivelul de luminanţă menţionat la alin.(1) se poate mări până la 100%.

ART. 65
(1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic.
(2) Înălţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire.
(3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi, supraînălţarea celor existenţi, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase, astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire.
(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile
de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare.
(5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.
(6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră.
(7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreţinere şi arhitecturale.
(8) În funcţie de tipul corpului de iluminat, distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

ART. 66
(1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparţinând sistemelor de iluminat rutier, sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale străzii, se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort.
(2) În funcţie de vegetaţia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos.

ART. 67
Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală, asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară.

ART. 68
(1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos, iar vegetaţia trebuie ajustată periodic.
(2) În cazul arborilor de înălţime mică, se va utiliza distribuţia axială a corpurilor de iluminat.
(3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă.
(4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial.
(5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălţime de 3-6 m de la sol.

ART. 69
(1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei.
(2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă, nivelurile scăzând de la exterior spre interior, în trepte, raportul dintre două trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.
(3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum:
a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel;
b) 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului;
c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului.
(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub formă de benzi continue, dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul optic al acestora.
(5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale luminanţei, pentru a se evita efectul de grotă neagră.

ART. 70
(1) Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranţă.
(2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0,2-0,5.
(3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate ainstalaţiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini.

ART. 71
(1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.
(2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie, uniformitatea generală a luminanţei, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanţei, raportul de zonă alăturată, luminanţa zonei de acces, raportul dintre luminanţă la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces, luminanţa zonei de tranziţie, luminanţa zonei interioare, luminanţa zonei de ieşire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433:1999 pentru:
a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulaţie destinate traficului rutier;
b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;
c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete.
(3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat şi al poziţionării acestora faţă de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.
(4) Consiliul Local al comunei Tomesti eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei.
(5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului Consiliul Local al comunei Tomesti, care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi, în zonele în care nu se realizează iluminat public şi mai ales în afara acestora.

ART. 72
(1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de circulaţie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.
(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:
a) unilateral;
b) bilateral alternat;
c) bilateral faţă în faţă;
d) axial;
e) central;
f) catenar.

ART. 73
(1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie, de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare şi standardele naţionale.
(2) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont ca durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10.000 de ore, cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a culorilor.

SECŢIUNEA a 8-a Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public
ART. 78
În aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare, următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexă la contractul de delegare a gestiunii:
a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu:
– posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public;
– traseul reţelei;
– punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
– schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;
– amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului şi puterii lămpii;
– locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numărului lămpilor şi a puterii totale consumate;
b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public, împărţită pe categorii de căi de circulaţie, conform prevederilor art. 77, care trebuie să cuprindă:
– denumirea;
– lungimea şi lăţimea;
– tipul de îmbrăcăminte rutieră;
– modul de amplasare a corpurilor de iluminat;
– tipul reţelei electrice de alimentare;
– punctele de alimentare şi conectare/deconectare;
– tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora şi puterea lămpilor;
– tipul şi distanţa dintre stâlpi, înălţimea de montare şi unghiul de înclinare a corpurilor de iluminat;
c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul şi avizele obţinute;
d) procesele-verbale de recepţie, însoţite de certificatele de calitate.

ART. 75
Operaţiile de exploatare vor cuprinde:
a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor;
b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată;
c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

ART. 76
În cadrul lucrărilor operative se vor executa:
a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii;
b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;
c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente;
d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;
e) analiza stării tehnice a instalaţiilor;
f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat;
g) supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;
h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură;
i) acţiuni pentru pregătirea și montarea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;
k) intervenţii ca urmare a unor sesizări.

ART. 77
Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucrărilor;
c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei;
d) control al lucrărilor.

ART. 78
În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii:
a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.);
b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;
c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.

ART. 79
(1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune.
(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii:
a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală);
b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune;
c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ART. 80
La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii:
a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;
b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte;
c) înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;
d) refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.

ART. 81
La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii:
a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;
b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi;
c) verificarea ancorelor şi întinderea lor;
d) verificarea stării conductoarelor electrice;
e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;
f) îndreptarea, după caz, a consolelor;
g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;
h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);
j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.

ART. 82
Reparaţiile curente se execută la:
a) corpuri de iluminat şi accesorii;
b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare;
c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.

ART. 83
În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele:
a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă;
b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat;
c) înlăturarea cuiburilor de păsări;
d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;
e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică;
f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.

ART. 84
În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie,
conectare/deconectare se execută următoarele:
a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor;
b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
c) verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele iniţiale (prevăzute în proiect);
d) verificarea şi strângerea contactelor;
e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare;
f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;
g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei.

ART. 85
În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:
a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă tensiune şi alte obiective;
b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă;
c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public;
d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor;
e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi;
f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor;
g) repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie;
h) verificarea stării conductoarelor electrice;
i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolaţiei;
j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura;
k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;
l) la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;
m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;
n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, având ca referinţă STAS 12604:1988;
o) în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.

ART. 86
(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.
(2) Consiliul Local al comunei Tomesti împreună cu organele de poliţie vor stabili, în funcţie de condiţiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie, locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate, precum şi marile aglomerări urbane.
(3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/oră şi bandă astfel:
a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1;
b) intens, între 360 şi 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2;
c) mediu, între 160 şi 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3;
d) redus, între 30 şi 160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4;
e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5.

ART. 87
Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare şi reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAP. III Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public
ART. 88
Drepturile şi obligaţiile operatorului prestator al serviciului de iluminat public se prevăd în:
a) regulamentul serviciului;
b) contractul de delegare a gestiunii.

ART. 89
Operatorul care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată, aparţinând, după caz, statului, Consiliul Local al comunei Tomesti, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;
b) servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;
c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional.

ART. 90
Operatorul serviciului de iluminat public are următoarele obligaţii:
a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
c) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;
d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public, stabiliţi de Consiliul Local al comunei Balșa în regulamentul serviciului, anexat la contractul de delegare a gestiunii;
e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini şi contractului de delegare a gestiunii;
f) să furnizeze Consiliul Local al comunei Balșa, A.N.R.S.C. şi C.N.R.I. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public;
g) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;
h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condiţiile meteorologice le permit;
i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.

ART. 91
(1) Pentru nerespectarea de către operatorul serviciului de iluminat public a indicatorilor de performanţă Consiliul Local al comunei Tomesti poate aplica penalitati operatorului serviciului de iluminat public.
(2) Operatorul serviciului de iluminat public răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 94.

ART. 92
Operatorul serviciului de iluminat public are următoarele drepturi:
a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor;
b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public;
c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii;
d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice aprobate de A.N.R.S.C.;
e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

ART. 93
(1) Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consiliul Local al comunei Tomesti;
(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor.
(3) Consiliul Local al comunei Tomesti, în calitate de reprezentant al comunităţii locale şi de semnatar al contractului de delegare a gestiunii, este responsabil de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

ART. 94
Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturormembrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.

ART. 95
Utilizatorul serviciului de iluminat public are următoarele drepturi:
a) să aplice clauzele sancţionatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile contractului de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesta;
b) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului;
c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului;
d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă;
e) să ia măsurile stabilite în contractul de delegare a gestiunii, în situaţia în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
f) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator;
g) să îşi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.

ART. 96
Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:
a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice;
b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informaţi periodic despre:
– starea sistemului de iluminat public;
– planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;
– planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;
– stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public;
– tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia;
– eficienţa măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea;
c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public.

ART. 97
Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

CAP. IV Indicatori de performanţă
ART. 98
(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorul serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.
(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;
c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;
e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;
f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naţionale în acest domeniu.

ART. 99
Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi:
a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public;
b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi
obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;
e) creşterea gradului de siguranţă rutieră;
f) scăderea infracţionalităţii.

ART. 100
În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:
a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea mcontravalorii serviciului efectuate;
c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor, organelor de poliţie şi gardienilor publici şi soluţionarea acestora;
d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:
– modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
– calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu;
– modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;
– modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;
– stadiului de realizare a investiţiilor;
– modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.

ART. 101
Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.
CAP. V Raspunderi si sanctiuni
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

ART. 102
Fapta săvârşită cu intenţie contra unei colectivităţi locale prin, deteriorarea gravă sau distrugerea totală ori parţială a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemului de iluminat public este considerată act de terorism şi se pedepseşte potrivit legislaţiei în vigoare.

ART. 103
(1) Constituie contravenţie în domeniul serviciului de iluminat public şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul utilizatorului de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurareînregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
b) nerespectarea de către utilizator a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
c) racordarea la sistemul de iluminat public fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de
branşare/racordare eliberat de operator;
d) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice;
e) modificarea neautorizată de către utilizator a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelului de iluminat public ;
(2) Constituie contravenţie în domeniul serviciului de iluminat public şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul operatorului de a permite utilizatorului accesul la dispozitivele de măsurareînregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;
b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori, precum şi impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de autorităţile naţionale de reglementare competente;
c) sistarea nejustificată a serviciului de iluminat public sau refuzul de a realimenta utilizatorul după achitarea la zi a debitelor restante.
(3) Constituie contravenţie în domeniul serviciului de iluminat public şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
a) încălcarea de către operator a prevederilor reglementărilor tehnice şi comerciale, inclusiv a prezentului regulament, stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor;
b) refuzul operatorului de a pune la dispoziţie autorităţii de reglementare competente datele şi informaţiile solicitate sau furnizarea incorectă şi incompletă de date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii acesteia;
c) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public în afara parametrilor tehnici cantitativi şi calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare şi/sau a celor din normele tehnice şi comerciale stabilite de autoritatea de reglementare competentă;
(4) Constituie contravenţie în domeniul serviciului de iluminat public şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul operatorului de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;
b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control;
c) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public de către operator fără licenţă eliberată potrivit prevederilor Legi nr.51/2006 sau cu licenţă a cărei valabilitate a expirat;
d) practicarea unor preţuri şi tarife mai mari decât cele aprobate de Consiliul Local al comunei Tomesti , în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente;
e) delegarea gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 şi a Legii nr. 230/2006;
f) aprobarea obiectivelor de investiţii aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciului de iluminat public fără respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit legii;
g) nerespectarea de către operator a normelor privind protecţia igienei publice şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului;
k)prestarea serviciului de iluminat public fara aprobarea de catre Consiliul Local al comunei Tomesti a hotararii de dare in administrare sau a contractului de delegare a gestiunii;
l) atribuirea de catre primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fara respectarea procedurilor legale;
m) darea in administrare de catre primar a serviciului de iluminat public unui prestator fara licenta de operare, respectiv incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fara licenta de operare.
(5) Consiliul Local al comunei Tomesti poate stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice.

ART. 104
(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ai ministrului administraţiei şi internelor, ai ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R. şi ai preşedinţilor consiliilor judeţene şi ai primarilor, după caz, conform competenţelor stabilite în Legea nr. 51/2006.
(2) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art. 107, reprezentanţii împuterniciţi prevăzuţi la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări. Atât operatorii, cât şi utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi documentele cu privire la serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat.
(3) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanţilor împuterniciţi.
(4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 107 şi la alin. (1)-(3) ale prezentului articol, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28.

CAP. VI Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 105
(1) Regulamentul serviciului de iluminat public din comuna Tomesti se elaborează şi se aprobă de Consiliul Local al comunei Tomesti.
(2) În cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea şi modul de efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie.
(3) Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.
(4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare.
(5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin. (1), operatorul va respecta regulamentul – cadru, conform Ordinului nr.86/2007 emis de A.N.R.S.C.

ART. 106
În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

ART. 107
Operatorul care prestează serviciul de iluminat public are obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat, calculării şi măsurării parametrilor luminotehnici.

ART. 108
În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii, organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funncţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public.


ANEXA 1
la Regulamentul serviciului de iluminat public

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
───────────────────────────────────────────────────────
Nr. Trimestrul Total
crt.
Indicatori de performanţă ─────────────────
I II III IV an
────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6
────────────────────────────────────────────────────────
1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI
────────────────────────────────────────────────────────
1.1. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE
────────────────────────────────────────────────────────
a) numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile
iluminatului public pe tipuri de iluminat:
– stradal _________________________
– pietonal _________________________
– arhitectural _________________________
– ornamental _________________________
– ornamental-festiv _________________________
b) numărul de constatări de nerespectare a calităţii
iluminatului public constatate de autorităţile
administraţiei publice locale; pe tipuri de iluminat:
– stradal ________________________
– pietonal ________________________
– arhitectural ________________________
– ornamental ________________________
– ornamental-festiv ________________________
c) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare
în funcţionare; ───────────────
d) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de
la punctele a), b) şi c) rezolvate în 48 de ore; ───────────────
e) numărul de reclamaţii şi notificări justificate de
la punctele a), b) şi c) rezolvate în 5 zile lucrătoare. ───────────────
────────────────────────────────────────────────────────
1.2. ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
────────────────────────────────────────────────────────
1.2.1. ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI
────────────────────────────────────────────────────────
a) numărul de întreruperi neprogramate constatate,
pe tipuri de iluminat :
– stradal _________________________
– pietonal _________________________
– arhitectural _________________________
– ornamental _________________________
– ornamental-festiv _________________________
b) numărul de :
– străzi _____________________
– alei _____________________
– monumente _____________________
afectate de întreruperile neprogramate;
c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat
– stradal _________________________
– pietonal _________________________
– arhitectural _________________________
– ornamental _________________________
– ornamental-festiv _________________________
────────────────────────────────────────────────────────
1.2.2. ÎNTRERUPERI PROGRAMATE
────────────────────────────────────────────────────────
a) numărul de întreruperi programate, anunţate
utilizatorilor, pe tipuri de iluminat
– stradal _________________________
– pietonal _________________________
– arhitectural _________________________
– ornamental _________________________
– ornamental-festiv _________________________
b) numărul de :
– străzi _________________________
– alei _________________________
– monumente __________________________
afectate de întreruperile programate;
c) durata medie a întreruperilor programate;
d) numărul de întreruperi programate, care au depăşit
perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat
– stradal _________________________
– pietonal _________________________
– arhitectural _________________________
– ornamental _________________________
– ornamental-festiv _________________________
────────────────────────────────────────────────────────
1.2.3. ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR
────────────────────────────────────────────────────────
a) numărul de întreruperi neprogramate datorate
distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului
de iluminat public; ───────────────
b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune
pentru întreruperile de la punctul a). ───────────────
───────────────────────────────────────────────────────
1.3. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC
────────────────────────────────────────────────────────
a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că
este obligatoriu răspunsul operatorului; ____________________
b) procentul din sesizările de la punctul a) la care
s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.
────────────────────────────────────────────────────────
2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI
────────────────────────────────────────────────────────
2.1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ
────────────────────────────────────────────────────────
a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind
nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă; ───────────────
b) numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului
rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul
de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a
acestor obligaţii.
────────────────────────────────────────────────────────
2.2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE
PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII
────────────────────────────────────────────────────────
a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul
deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului; ───────────────
b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru
nerespectarea parametrilor de furnizare; ───────────────
c) numărul de facturi contestate de utilizator; ───────────────
d) numărul de facturi de la punctul c) care au justificat
contestarea valorilor; ───────────────
e) valoarea reducerilor facturilor datorate contestării
valorilor acestora. ───────────────

INIŢIATOR AVIZAT
PRIMAR, SECRETAR GENERAL, Vasiu Adrian-Viorel Giurgiu Sanda

Anexa nr. 2 la PHCL nr. 34/2022
CAIET DE SARCINI
privind delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public, pentru activitățile de întrețienere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Tomesti

ART. 1
Prezentul Caiet de sarcini este intocmit in conformitate cu CAIETUL DE SARCINI CADRU, prevazut de ORDINUL nr. 87/2007, emis de AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA
(ANRSC) si stabileşte modul prin care Consiliul Local al Comunei Tomești ,organizează, conduce, coordonează şi controlează funcţionarea serviciului de iluminat public precum şi modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în comuna Tomești.

ART. 2
(1) Prezentul Caiet de sarcini este întocmit în concordanta cu necesităţile obiective ale autorităţii administraţiei publice locale, cu respectarea în totalitate a regulilor de baza precizate în caietul de sarcini-cadru şi în Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public.
(2) Caietul de sarcini va fi supus aprobării Consiliului Local al comunei Tomești.

ART. 3
Consiliul Local al comunei Tomești, are obligaţia de a verifica dacă la întocmirea Caietului de sarcini s-a utilizat documentaţia prevăzută în Caietul de sarcini-cadru, după cum urmează:
a) în conţinutul documentaţiei Caietului de sarcini se vor prelua din Caietul de sarcini-cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate;
b) conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise , cu excepţia numerelor de articole care vor capata o noua numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru;
c) conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adauga şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

ART. 4
Consiliul Local al comunai Tomești, are obligaţia ca la întocmirea Caietului de sarcini sa definească specificaţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia interna referitoare la standardizarea nationala.

CAP. I. Obiectul caietului de sarcini
ART. 5
Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului de iluminat public,in comuna Tomești stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranta.

ART.6
Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnica şi de referinta în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public.

ART. 7
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor de realizare a serviciului de iluminat public ,in comuna Tomesti şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de baza.

ART. 8
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, siguranta în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standardele specifice sau altele asemenea.
(2) Specificaţiile tehnice se referă şi la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, tehnici, procedee şi metode de exploatare şi întreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative şi reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizării serviciului de iluminat public.

ART. 9
Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

CAP. II. Cerinţe organizatorice minimale
ART. 10
Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de munca;
c) respectarea indicatorilor de performanta şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizati în regulamentul serviciului de iluminat public;
d) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanenta funcţionare a sistemelor de iluminat public;
e) furnizarea Consiliului Local al comunei Tomești, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii;
f) creşterea eficientei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electrica şi prin modernizarea acestora;
g) prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din comuna Tomesti;
h) personal de intervenţie operativă;
i) lichidarea operativă a incidentelor;
j) funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
k) evidenta orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public;
l) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranta în exploatare;
m) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;
n) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor
asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

ART. 11
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de iluminat public, în comuna Tomești (întocmit pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public).

ART. 12
Condiţiile de realizare,aprobare si decontare a reparaţiilor (curente şi capitale), a investiţiilor precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, sunt conform precizarilor din contractul de concesionare a iluminatului public din comuna Tomești, încheiat între Comuna Tomești si operator.

CAP. III. Sistemul de iluminat public
ART. 13
Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, a sistemului de iluminat public, din comuna Tomesti.

ART. 14
Posturile de transformare ,componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care alimentează cu energie electrica instalaţiile de iluminat public, bransamentele, instalaţiile de forta, instalaţiile de legare la pământ, instalaţiile de automatizări, măsura şi control, punctele de aprindere etc.,sunt proprietatea SC Enel Distributie Banat şi sunt in administrarea acesteia. Rezolvarea oricarei defectiuni, aparuta in cadrul acestor componente cade in sarcina SC Enel Distributie Banat,proprietarul si administratorul retelei.

ART. 15
Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât sa se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii reţelelor electrice de joasa tensiune,posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii serviciului asigurat;
d) întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
e) menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat public;
f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemului de iluminat public;
g) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;
h) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
i) funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
k) respectarea Regulamentului serviciului de iluminat public in comuna Tomesti aprobat de Consiliul Local al comunei Tomești, în condiţiile legii;
l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;
m) menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficienta a acestora, prin urmărirea sistematica a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati în regulamentul serviciului;
o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;
p) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta aprobaţi pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice;
q) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile calendaristice de la data aprobarii Caietului de sarcini in Consiliul Local al comunei Tomești, operatorul va prezenta autorităţii administraţiei publice locale modul de organizare a acestui sistem;

CAP.IV. Obiectul concesiunii
ART.16
Serviciile de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Tomești, se asigură pentru:
– iluminatul căilor de circulație publică
– iluminatul arhitectural
– iluminatul festiv și peisagistic
Prin această concesiune se are în vedere:
– îmbunătățirea calității iluminatului public
– garantarea permanenței în funcționarea iluminatului public
– adaptarea sistemului de iluminat public la cerințele utilizatorului privind realizarea unui iluminat eficient și economic
– verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune și a corpurilor de iluminat
– asigurarea funcționării iluminatului ornamental festiv conform cerințelor concedentului
– menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a cerințelor concedentului.
– eliminarea poluării luminotehnice
– scăderea emisiilor de CO2(tehnologia LED și mixt LED/fotovoltaic independent
energetic)
– scăderea costurilor de mentenanță
– reducerea consumului de energie electrică al SIP

CAP.V DURATA CONCESIUNII
ART.17
Serviciul de iluminat pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Tomești, se concesionează, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială , prin acordul de voință al părților, care vor încheia un act adițional cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea acestuia.

CAP. VI COMPONENTA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
ART.18
Conform Legii nr. 230/2006, sistemul de iluminat public constă în existența unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din:
– puncte de aprindere
– cutii de distribuție
– cutii de trecere
– linii electice de joasă tensiune(subterane și aeriene)
– fundații
– stîlpi
– instalații de legare al pământ
– console
– corpuri de iluminat
– accesorii, conductoare, izolatoare, cleme și armături
– echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

CAP.VII ACTIVITĂȚI/ LUCRĂRI SPECIFICE PENTRU ÎNTREȚINEREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
ART.19
Acestea sunt:
– activități de înlocuire a elementelor defecte ale corpurilor de iluminat
– activități de întreținere pentru menținerea parametrilor optimi luminotehnici și de securitate în exploatare.

ART.20
Lucrările specifice pentru activitatea de întreținere și reparații privind iluminatul public sunt:
– înlocuire lămpi( cu vapori de sodiu la înaltă presiune)
– înlocuire corp iluminat(bec)
– înlocuire balast
– înlocuire dispozitiv de amorsare(igniter)
– montat brațe metalice(suport lampă)
– montat brățări metalice
– înlocuit dulie
– înlocuit cablu torsadat (rețea aeriană)
– mansonare cablu
– înlocuire cablu subteren
– înlocuire coloană alimentare corp pentru iluminat stradal
– întreținere cutii de distribuție

CAP.VIII ACTIVITĂȚI SPECIFICE PENTRU VERIFICAREA/REPARAREA,
MONTAREA ȘI DEMONTAREA ORNAMENTELOR PENTRU SĂRBĂTORI
ART.21
Lucrările specifice pentru verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători sunt:
– verificarea/repararea funcționării ornamentelor pentru sărbătorile de iarnă,
– montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbătorile de iarnă

CAP.IX CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIULUI
ART.22
Intervențiile la rețeaua de iluminat public trebuei realizate cu respectarea întocmai a legislației în domeniu.
Prestarea serviciilor de întreținere și reparații la sistemul de iluminat public în comuna Tomești este permisă numai în baza licențelor emise sau recunoscute de autoritățile de reglementare, în cazul de față licență ANRSC ȘI ANRE deținute de concesionar.
Serviciile de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători se vor realiza în baza comenzilor date de concedent.
Concesionarul are obligația de a presta serviciile prevăzute cu profesionalism și promptitudine respectând standardele și reglementările specifice lucrărilor sub tensiune.
Concesionarul este direct răspunzător atrât de siguranța prestării serviciilor precum și de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului utilizat.
Concesionarul are obligația de a asigura resursele umane, instalațiile și echipamentele necesare desfășurării activității de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public în funcție de volumul de lucrări pentru punerea în funcțiune cât mai rapidă a sistemului. Înlocuirea consumabilelor din sistemul de iluminat public, urmare a reclamațiilor adresate și în baza solicitărilor comunicate de concesionar, se va face în maxim 24 ore.

CAP.X VERIFICĂRI – REPARAȚII – GARANȚII
ART.23
Evidența activităților privind serviciile de întreținere și reparații la sistemul de iluminat public în comuna Tomești, se va ține de către concesionar pe baza comenzilor date de concedent și care vor fi înregistrate în centralizatoarele de lucrări.
Concesionarul, pe baza centralizatorului va întocmii situația de lucrări și o va prezenta concedentului în vederea plății.
Recepția serviciilor se face zilnic sau în ziua următoare remedierilor, în prezența unui reprezentant al concedentului.
Serviciile contractate se prestează și se recepționează în baza condițiilor impuse de prezentul contract și prin caietul de sarcini.
Documentele ce stau la baza întocmirii facturii lunare de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public, se vor prezenta pentru a fi analizate și confirmate de către autoritatea contractantă.
Concesionarul serviciilor va încasa lunar de la concedent, în baza contractului de concesiune,contravaloarea lucrărilor prestate pentru a fi analizate și confirmate de concedent.
Centralizatorul de lucrări, semnat de reprezentantul autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea și decontarea lucrărilor efectuate.
Centralizatorul de lucrări v fi semnat în două exemplare, dintre care unul pentru concedent.
Concedetul va verifica permanent modul de efectuare a prestațiilor de către operator, precum și volumul de lucrări preastate.
Operatorul răspunde de buna desfășurare a prestației și pecuniar de calitatea și cantitățile stabilite prin programenle de prestații.
Pentru toate produsele și echipamentele ce vor fi montate se vor prezenta certificate de conformitate și certificate de garanție.

ART.24
Obligaţiile operatorului-prestatorSă obţină de la autoritatea competentă, potrivit legii, autorizaţia de funcţionare şi licenţa.
Să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de beneficiar în caietul de sarcini şi să plătească penalităţi pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă angajaţi.
Să furnizeze beneficiarului şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionarii sistemului de iluminat public în conformitate cu clauzele contractului şi cu prevederile legale în vigoare.
Să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare.
Să preia de la beneficiar pe baza de proces verbal de predare-preluare bunurile care constituie sistemul de iluminat public al comunei, în vederea întreţinerii şi asigurarea funcţionării acestuia, conform parametrilor stabiliţi.
Să evalueze şi inventarieze, imediat după intrarea în vigoare a contractului, starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public, cu participarea reprezentantului beneficiarului,prin încheierea unui proces-verbal semnat de reprezentanţii ambelor părţi;
Să presteze serviciile întreţinere a iluminatului public conform prevederilor din caietul de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţa.
Să informeze beneficiarul în cazul în care este necesară întreruperea parţială sau totală a funcţionării instalaţiilor pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
Să răspundă cu promptitudine la solicitările de verificare ale beneficiarului asupra condiţiilor cantitative şi calitative ale sistemului de luminat public.
Să nu subcontracteze bunurile şi serviciile care fac obiectul prezentului contract, fără acordul scris al beneficiarului.
Să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum si reparaţiile capitale ce se impun la bunurile care formează sistemul de iluminat public, conform caietului de sarcini şi a prevederilor contractuale.
Prestatorul va lua toate masurile necesare ca funcţionarea bunurilor care se predau spre întreţinere, la încheierea contractului, să realizeze capacitatea de iluminat la indicii de performanţă cel puţin egali cu cei existenţi la data intrării în vigoare a contractului.
Să întocmească programele anuale de reparaţii şi dotări, pe care să le supună spre aprobare beneficiarului.
Să restituie beneficiarului bunurile care le-a preluat, în deplina proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de prestări servicii de întreţinere.
Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciului prestat.
Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii.
Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.)
La încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majora, prestatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităţii, în condiţiile stipulate
în contract, până la preluarea acestuia de către beneficiar, dar nu mai mult de 60 zile.
În cazul în care operatorul-prestator sesizează existenţa sau posibilitatea existentei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt
beneficiarului, în vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii
de întreţinere a sistemului de iluminat public.
Să aplice normele de protecţia muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul
serviciului contractat.
Obligaţiile beneficiarului
ART.25
Să verifice periodic următoarele:
a)-serviciile de menţinere în funcţiune şi întreţinere a iluminatului public
furnizate/prestate şi nivelul de calitate al acestora;
b)-îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru
neîndeplinirea acestora;
c)-menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie;
Să predea operatorului-prestator la data intrării în vigoare a contractului toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente sistemului de iluminat public cu inventarul existent, libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare.
Să notifice parţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract;
Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului-prestator prin contract.
Să ia toate masurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât capacitatea de a realiza serviciile de iluminat public să rămână cel puţin constantă pe toata durata contractului.
Să nu tulbure operatorul-prestator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract.
Să nu modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.
Să notifice operatorului-prestator apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
CAP.XII DREPTURILE PĂRȚILOR
Drepturile operatorului(concesionarului)
ART.26
De a exploata în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, bunurile aferente activității ce face obiectul contractului.
Dreptul de acces la instalațiile electrice pentru a asigurarea funcționării normale a iluminatului public, pentru intervențiile necesare.
Dreptul de a efectua cu personal calificat, lucrări specifice menținerii în condiții de funcționare a sistemului de iluminat public.
Concesionarul poate cere o prelungire a termenului stabilit prin comandă pentru finalizarea serviciilor din următoarele motive:
– servicii suplimentare comandate de concedent
– condiții meteo nefavorabile confirmate de concedent
– forța majoră
Să încaseze contravaloarea serviciului prestat prin contract
Să suspende sau să limiteze prestarea activității , fără plata vreunei penalități, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 90 de zile de la primirea facturii.

Drepturile concedentului:
ART.27
Să verifice modul de prestare a serviciilor pe parcursul execuției.
Să verifice modul de remediere a defecțiunilor ce au ost aduse la cunoștința
concesionarului.
Să solicite și să primească în condițiile legii și ale contractului, despăgubiri pentru daunele provocate de operator prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate, ori prin prestarea unor servicii inferioare calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract ori norme tehnice în vigoare.
Să sesizeze operatorului orice deficiențe constatate și sî facă propuneri de înlăturare a acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului. să aplice clauzele sancționatorii, dacă operatorul nu respectă prevederile contractuale.

CAP. XIII CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA DELEGĂRII DE GESTIUNE
ART.28
Contract încetează în următoarele situaţii:
a)-rezilierea de plin drept a contractului operează în situaţia în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungita după expirarea termenului;
b)-la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
c)-în cazul în care interesul public local o impune, prin denunţarea unilaterală de către beneficiar,
d)-în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una din părţi, prin reziliere de plin drept, cu plata unei despăgubiri de către partea în culpă;
f)-la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor care formează obiectul prezentului contract sau a imposibilităţii obiective a prestatorului de a le întreţine, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
g)-operatorul-prestator a cesionat drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al beneficiarului;
h)-cu acordul ambelor părţi, în urma unei notificări comunicate în scris celeilalte părţi cu cel puţin 60 de zile anterior datei de reziliere solicitate.
CAP.XIV DISPOZIȚII FINALE
ART 29
Responsabilitățile părților sunt stabilite prin caietul de sarcini.
La licitațiile organizate pentru concesionarea serviciului de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Tomești, pot participa numai operatori deținători ai licenței emise de către autoritățile de reglementare, în cazul de față ANRSC ȘI ANRE deținute de concesionar.
Ofertantul va prezenta copia de pe licența emisă de ANRSC și ANRE prin care dovedește că este atestat de autoritatea competentă.
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din Contractul dedelegare a gestiunii serviciului de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comunaTomești.

INIŢIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/38 din 26.04.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ŞI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

Pentru intrarea in legalitate, trebuie avut in vedere ca autoritatea administratiei publice locale Tomesti sa procedeze la infiintarea serviciului local de iluminat public, in conditiile prevazute de Legile nr.230/2006, nr. 51/2006 si a Ordinelor presedintelui ANRSC nr.86/2007 si nr.87/2007. In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, serviciile de utilitati publice cum este si cazul serviciului comunitar de iluminatul public sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in
functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor,de marime si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.
Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public.
In conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2007 a serviciului de iluminat public, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care serviciul de iluminat public se realizeaza utilizand elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice, autoritatile administratiei publice locale au drept de folosinta cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei elecrtice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat intre autoritatile administratiei publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice. Prin acest contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si obligatiilor tuturor
partilor implicate.
Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale -comunitatilor locale, si anume:
ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a
calitatii vietii;
cresterea gradului de secutitate individuala si colectiva in cadrul
comunitatilor locale, precum si a gradului siguranta a circulatiei rutiere si
pietonale;
punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice
si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelorfestive si a
sarbatorilor legale sau religioase;
sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-
sociala a localitatilor;
functionarea si exploatarea in conditii de siguranta,
rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciuluî.
Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea competentelor si atributiilor ce le revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a controla, dupa caz; modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de ANRSC; modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile desfasurate de acestia; calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzator indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti conform legii; modul de administrare de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de ilumiant public.
Consiliul Local va aproba indicatorii de performanta, cu respectarea prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public si in caietul de sarcini cadru, care au caracter minimal. In baza prevederilor: Legii serviciilor publice comunitare nr.Sl/2007, republicata; Legii servicilui de iluminat public nr.230/2006; Ordinul ANRSC nr.86/2007 pentru aprobarea regulamentului-
cadru al serviciului de iluminat public; Ordinul ANRSC nr.87 /2007 pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public.
In acest sens, propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/38 din 26.04.2022

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ŞI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

Pentru intrarea in legalitate, trebuie avut in vedere ca autoritatea administratiei publice locale Tomesti sa procedeze la infiintarea serviciului local de iluminat public, in conditiile prevazute de Legile nr.230/2006, nr. 51/2006 si a Ordinelor presedintelui ANRSC nr.86/2007 si nr.87/2007. In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, serviciile de utilitati publice cum este si cazul serviciului comunitar de iluminatul public sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in
functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor,de marime si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.
Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public.
In conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2007 a serviciului de iluminat public, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care serviciul de iluminat public se realizeaza utilizand elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice, autoritatile administratiei publice locale au drept de folosinta cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei elecrtice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat intre autoritatile administratiei publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice. Prin acest contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si obligatiilor tuturor
partilor implicate.
Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale -comunitatilor locale, si anume:
ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a
calitatii vietii;
cresterea gradului de secutitate individuala si colectiva in cadrul
comunitatilor locale, precum si a gradului siguranta a circulatiei rutiere si
pietonale;
punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice
si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelorfestive si a
sarbatorilor legale sau religioase;
sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-
sociala a localitatilor;
functionarea si exploatarea in conditii de siguranta,
rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciuluî.
Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea competentelor si atributiilor ce le revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a controla, dupa caz; modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de ANRSC; modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile desfasurate de acestia; calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzator indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti conform legii; modul de administrare de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de ilumiant public.
Consiliul Local va aproba indicatorii de performanta, cu respectarea prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public si in caietul de sarcini cadru, care au caracter minimal. In baza prevederilor: Legii serviciilor publice comunitare nr.Sl/2007, republicata; Legii servicilui de iluminat public nr.230/2006; Ordinul ANRSC nr.86/2007 pentru aprobarea regulamentului-
cadru al serviciului de iluminat public; Ordinul ANRSC nr.87 /2007 pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public.
In acest sens, mentionez ca proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti este initiat in conformitate cu prevederile legale.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian Iulian

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi, 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la 25.05.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 33/26.04.2022
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/33 din 26.04.2022 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul:
„Amenajare parc in satul Tomesti”
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă documentatia tehnico-economica si devizul general pentru obiectivul: „Amenajare parc in satul Obarsa ”conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 146.718 lei fara TVA, respectiv 174.594,42 lei cu T.V.A .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte si investitii si Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/37 din 26.04.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul: “„AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI”
este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Terenul pe care se propune amenajarea parcului din satul Tomesti apartine domeniului public al comunei Tomesti, fiind identificat in extrasul de carte funciara nr. 60862 nr. topo.60862 in suprafata de 500 mp.
Lucrarile propuse sunt:
– Acces cu scari la parc
– Constructia unui altar de vara
– Amfiteatru in fata altarului de vara
– Constructia a 4 foisoare cu banci si masa
– Iaz apa cu pompa, instalatie lumina, instalatie filtrare
– Ponton metalic
-Gard panouri beton la sosea
– Imprejmuire gard viu
– Sistematizare teren cu gazon semanat
– Poarta intrare cu acoperis lemn
– Alei, trotuare,pavaje
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/37 din 26.04.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul: “„AMENAJARE PARC IN SATUL TOMESTI” este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Terenul pe care se propune amenajarea parcului din satul Tomesti apartine domeniului public al comunei Tomesti, fiind identificat in extrasul de carte funciara nr. 60862 nr. topo.60862 in suprafata de 500 mp.
Lucrarile propuse sunt:
– Acces cu scari la parc
– Constructia unui altar de vara
– Amfiteatru in fata altarului de vara
– Constructia a 4 foisoare cu banci si masa
– Iaz apa cu pompa, instalatie lumina, instalatie filtrare
– Ponton metalic
-Gard panouri beton la sosea
– Imprejmuire gard viu
– Sistematizare teren cu gazon semanat
– Poarta intrare cu acoperis lemn
– Alei, trotuare,pavaje
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI,
COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.05.2022, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 32/26.04.2022
„PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI,
COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/36 din 26.04.2022 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul:
„Reparatii sediu primarie si magazie sat Tomesti, comuna Tomesti, judetul Hunedoara,”
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă documentatia tehnico-economica si devizul general pentru obiectivul: „Reparatii sediu primarie si magazie sat Tomesti, comuna Tomesti, judetul Hunedoara”conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 183.911,94 lei fara TVA, respectiv 218.855,21 lei cu T.V.A .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte si investitii si Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/36 din 26.04.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI,
COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica si a devizului general pentru obiectivul: “„Reparatii sediu primarie si magazie sat Tomesti, comuna Tomesti, judetul Hunedoara” este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Cladirea veche a Primariei comunei Tomesti si magazia acestuia propusa pentru eficientizarea energetica implica reparatii interioare si exterioare .
Lucrarile propuse sunt:
-izolarea termica a fatadei prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladirea publica , cu tamplarie termoizolanta ;
– izolarea termica a fatadei cu polistirean extrudat si strat finisaj exterior cu granulatia de maxim 2 mm;
– reabilitarea / modernizarea instalatiei electrice;
– repararea acoperisului tip sarpanta , inclusiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta ;
– demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate apparent pe fatadele cladirii si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de inmterventie
– refacerea finisajelor interioare inn zonele de interventie;
– vopsitorii exterioare si interioare;
– pardoseli din placi de gresie ceramic;
– placare cu parchet laminat;
– usa metalica acces magazine
– scara lemn acces acoperis
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/36 din 26.04.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI,
COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul: “„„REPARATII SEDIU PRIMARIE SI MAGAZIE SAT TOMESTI, COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA” este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Cladirea veche a Primariei comunei Tomesti si magazia acestuia propusa pentru eficientizarea energetica implica reparatii interioare si exterioare .
Lucrarile propuse sunt:
-izolarea termica a fatadei prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladirea publica , cu tamplarie termoizolanta ;
– izolarea termica a fatadei cu polistirean extrudat si strat finisaj exterior cu granulatia de maxim 2 mm;
– reabilitarea / modernizarea instalatiei electrice;
– repararea acoperisului tip sarpanta , inclusiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta ;
– demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate apparent pe fatadele cladirii si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de inmterventie
– refacerea finisajelor interioare inn zonele de interventie;
– vopsitorii exterioare si interioare;
– pardoseli din placi de gresie ceramic;
– placare cu parchet laminat;
– usa metalica acces magazine
– scara lemn acces acoperis
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A
COMUNEI TOMESTI

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.05.2022, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CCOMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARÂRE NR. 31 /26.04.2022
PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI TOMESTI

Consiliul Local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara
Luând în dezbatere Referatul de aprobare nr. 3/35 din 26.04.2022, întocmit de dl. Vasiu Adrian-Vasiu, primarul comunei Tomesti, inițiatorul proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Tomesti ;
Având în vedere prevederile:
– art. 129, alin.(1), alin. (2) lit. b) și lit. c) coroborate cu cele ale alin. (6), lit. b) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu moodificarile si completarile ulterioare ;
– art. 9 alin. (2) din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare
– art. 4 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013;
– Ordinul nr. 407/2051/2013, ordin comun al MDRAP și MADR pentru aprobarea contractelor – cadru de
concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor,
respectiv al municipiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
– art. 1777 – 1823 din Legea nr. 287/2009- privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 139 alin. (3), lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă închirierea prin atribuire directă, pentru o perioadă de 7 ani, a următoarelor suprafețe de teren având categoria de folosință pășune, proprietate privată a comunei Tomesti :

Nr.Crt. Localitatea Parcela Suprafață(ha) Specia de animale
1. Vata de Jos 4408/1 30,64 Ovine
Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind închirierea suprafeței de pășune prevăzută la art. 1, conform
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se stabilește prețul de închiriere de 300 lei/ha/an.
Art.4. Se aprobă contractul-cadru de închiriere, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă componența comisiei de atribuire directă pentru închirierea pășunilor din proprietatea privata a comunei Tomesti în următoarea componenţă
– Leucian Moga Sorin Adrian – viceprimarul comunei Tomessi– preşedinte;
– Indries Damian-Iulian – consilier achizitii publice – membru;
– Jurj Lucica-Marinela – consilier, compartiment agricol – membru;
Art.6. Se împuterniceşte Primarul comunei Tomesti, domnul Vasiu Adrian-Viorel , pentru semnarea contractului de închiriere.
Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul achizitii publice,implementare proiecte , investitii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomesti.
Art. 8. Art.2 Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara ,
Primarului comunei Tomesti,
Compartimentul achizitii publice,implementare proiecte , investitii
Compartimentului agricol,
Compartimentului taxe si impozite locale ,
Membrilor comisiei constituită conform art. 5.

INITIATOR ,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. 1 LA PHCL NR.31/2022

REGULAMENT
PRIVIND ÎNCHIRIEREA PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNA TOMESTI

1.Obiectul închirierii
1.1.Obiectul închirierii îl constituie suprafeţele de păşune care fac parte din domeniul privat al COMUNEI Tomesti detaliate în art. 1 la prezenta hotăra.re
1.2.Prezentul regulament stabileşte regimul juridic pentru atribuirea contractelor de închiriere a pajiştilor
aflate în proprietate privată comunei Tomesti.
1.3.Conform prevederilor art. 9 ,alin.2 din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991 ,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social pe teritoriul localitatii respective, incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani. Suprafetele de pajisti ramase nealocate se atribuie in conditiile prevederilor alin. (1) crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor.”
1.4. Contractul de închiriere a pajiştilor aflate în proprietate privată a comunei Tomesti , denumit în continuare contract de închiriere, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care Consiliul local Tomesti în calitate de administrator al pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei Tomesti, denumit locator, transmite pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite locatar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui trup de pajişte, în schimbul unei chirii.
Calitatea de locatar o poate avea orice persoană fizică cu domiciliul în comuna Tomesti sau persoană juridică,care are sediul social pe teritoriul comunei Tomesti și care deţin animale înscrise în RNE ( Registrul Naţional al Exploataţiilor )
Contractul de Închiriere se încheie în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2013, pe o perioadă de 7 ani.
1.5.Subînchirierea este interzisă.
1.6. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere sunt:
a) transparenţa – punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuire a contractului de închiriere;
b) tratamentul egal – aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;
c) proporţionalitatea – presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;
d) nediscriminarea – aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de închiriere, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;
e) libera concurenţă – asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant
la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni locatari în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor
internaţionale la care România este parte.

2 . Legislatie relevantă
– OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotarare de Guvern nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si cdompletarile ulterioare;
– Ordin nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste
544/2013 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind metodologia de calcul a încărcăturii
optime de animale pe hectar de pajişte;
– Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de
pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ., cu modificarile si completarile ulterioare

3. Scopul închirierii
a) mentinerea suprafetei de pajiste
b) pasunatul rational pe grupe de animale;
c) cresterea producţiei de masa verde

4. Drepturile și obligațiile părților
1. Drepturile locatarului:
– să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de închiriere.
2. Drepturile locatorului:
b) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului
b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces-verbal;
c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;
d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte;
e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură
executarea acestora.
f) locatorul isi rezerva dreptul de a impune locatarului locatiile din suprafetele de pasune inchiriate in care acesta are obligatia sa asigure ingrasarea naturala prin tarlire , aceasta facandu-se cu scopul de a asigura ingrasarea terenurilor mai slabe din punct de vedere a covorului vegetal (in cazul ovinelor si caprinelor )
g) poate proceda la diminuarea suprafeței închiriate în cazul în care, locatarul nu asigură încărcătura prevăzută în contract.
3. Obligaţiile locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;
b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;
c) să plătească chiria la termenul stabilit;
d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în
vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;
i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual;
k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la
încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
m) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
r) sa plateasca anual taxa pe terenul care face obiectul contractului de inchiriere conform Codului fiscal si a
Hotararii Consiliului local comunei Tomesti, privind stabilirea taxelor si impozitelor locale.
s) Locatarul are obligatia sa asigure ingrasarea naturala a pasunilor prin tarlire in suprafata minima de 0,50 ha / sezon, iar diferența cu îngrășăminte chimice conform studiului agrochimic specific fiecărei parcele
t) dovada incarcaturii de animale pentru suprafata de pasune inchiriata se va face pâna cel tarziu la data achitarii ultimei transe de plata ,
u) să comunice toate datele necesare desfășurării activității comisiei de verificare a încărcăturii animalelor în raport cu suprafețele utilizate și a comisiei de verificare a indeplinirii de către locatar a prevederilor prezentului contract
4. Obligaţiile locatorului:
a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;
b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;
d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.
e) in perioada 01 aprilie – 30 aprilie anual, se va proceda la atribuirea parcelelor ramase neacoperite de incarcatura minima de animale.

5.Prețul Chiriei:
5.1.Prețul de închiriere – 300 lei/ha/an
5.2.Chiria va fi plătita de către chiriaș în două tranșe anuale astfel:
5.3.Tranșa I se va achita un procent de 30% din valoarea contractului, până la data de 01.07 a anului
curent, pentru anul în curs;
5.4.Tranșa II se va achita un procent de 70% din valoarea contractului până la data de 01.12. a anului
curent pentru anul în curs.
5.5 Întârzierea la plata chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi
de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.
5.6. Neplata chiriei pâna la data de 31 decembrie a anului în curs duce la rezilierea de plin drept a
contractului, fără somație sau altă procedură prealabilă.
5.7.Chiria va fi indexată anual cu rata inflației.
5.8.Chiria obținută din închiriere va reprezenta venit la bugetul local.
5.9.Chiria se va achita în lei de către locatar.

6.Procedura de închiriere:
6.1. Se stabilește următoarea procedură de atribuire a contractului de închiriere a pășunii disponibile:
– Atribuire directă: Procedura de atribuire directă se desfășoară dacă există cel puțin un solicitant care îndeplinește condițiile stabilite de prezentul regulament.
– Dialog competitiv: În situația în care există două sau mai multe cereri de atribuire directă pentru aceleași pajiști (pășune) și solicitanții nu ajung la un consens în ceea ce privește atribuirea directă, comisia de atribuire va proceda la atribuirea terenului în cauză în favoarea solicitantului care oferă prețul cel mai mare
(pasul de ofertare peste prețul stabilit este de minim 30 lei/ha/an)

6.2. Criteriile de atribuire a contractului de închiriere:
Pentru a participa la procedura de atribuire a pășunii, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele criterii, sens în care vor depune următoarele documente justificative:
1. Solicitare de închiriere – Cerere (anexă la prezentul regulament)
2. Dovadă deținere animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor
3. Adeverință eliberată de medicul veterinar.
4. Extras din registrul agricol
5. Să aibă domiciliul stabil în comuna Tomesti,in cazul persoanelor fizice/ Sediul pe teritoriul comunei Tomesti in cazul persoanelor juridice;
6 .Copie dupa actul de identitate (pentru persoane fizice);
7. Statut, certificat de înregistrare în Registrul Comerțului, certificat de inregistrare fiscal (pentru persoane juridice/ asociații patrimoniale)
8. În situația în care numărul de animale deținut depășește încarcătura stabilită, solicitantul va depune o declarație pe propria răspundere cu privire la numărul de animale cu care va pășuna pe pășunea închiriată
9. Certificat de atestare fiscală de unde reiese că nu are debite la bugetul local;
10. Contract – cadru însușit Contract-cadru de închiriere semnat pe fiecare fila de solicitant

6.3. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire directă
6.3.1. Locatorul va publica anunțul de atribuire directă, la avizierul Primăriei comunei Tomesti și pe
site-ul comunei Tomesti : www.primariatomestihd.ro .
Anunțul de atribuire directă va cuprinde urmatoarele elementele: informații generale privind locatorul, informații generale privind obiectul inchirierii, procedura aplicata, informații privind cererile de participare la procedura de atribuire directă, data limită de depunere a cererilor, adresa la care trebuie depuse cererile, data si locul la care se va desfăsura sedința de atribuire directă a pășunii.
Anunțul de atribuire directă se transmite spre publicare cu cel puțin 10 zile înainte de data limită pentru depunerea cererilor.
6.3.2. După primirea cererilor, în perioada anunțată și înscrierea lor în ordinea primirii în registrul
”general de intrare-iesire”, acestea vor fi predate comisiei de atribuire și se va desfășura procedura de
atribuire la data fixată.
6.4. În cazul în care o cerere nu respectă toate cerințele sau nu conține toate documentele solicitate
prin prezenta documentație, este declarată neconformă și nu va fi luată în considerare la procedura de
atribuire directă.
6.5.Închirierea pajiștilor prin atribuire directă se face cu respectarea dreptului de preferință al asociațiilor patrimoniale ale membrilor colectivității locale, proprietari de animale înscrise în RNE.
6.6.Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul comuna Tomesti care solicită închirierea prin atribuire directă, trebuie sa fie legal constituite inainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directa a contractului. Entitatile infiintate cu cel putin un an inainte de data depunerii cererii au drept de preemptiune, cu conditia de a face dovada desfasurarii de activitate economica specifica domeniului respectiv.
6.7. Comisia de atribuire are următoarele drepturi și obligații:
– Analizează cererile depuse de fiecare crescător de animale, iar prin intermediul unui proces-verbal face propuneri de încheiere a contractelor sau de respingere a cererilor
– Verifică dacă solicitantul are actualizate datele în registrul agricol. În situația în care datele din registrul agricol nu sunt actualizate va înștiința solicitantul cu privire laaceastă obligație.
– Cererile de atribuire pajiști primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la procedura de atribuire directă și înapoiate solicitanților.
– În situația în care solicitantul înregistrează debite restante către comuna Tomesti, comisia are dreptul să descalifice solicitantul din această procedură.
– Comisia de atribuire are dreptul să descalifice orice solicitant care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile prevăzute în documentația de atribuire

7.Instrucțiuni privind modul de prezentare a dosarului de solicitare pentru aribuire directă
pajiști
7.1. Solicitanții vor depune la Registratura Primăriei comunei Tomesti o cerere de atribuire directa ( prevăzută în anexa la prezentul regulament) a pajiștii cu specificarea expresă a trupului de pășune
(bloc fizic/denumire, localizare etc) solicitat, a numărului de animale deținut precum și a suprafeței
de pajiște solicitată.
7.2.Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul comunei Tomesti
care solicită închirierea prin atribuire directă, prin reprezentantul legal, alături de cerere depun un
tabel cu membrii asociației, crescătorii locali de animale având un număr de animale înscrise în RNE
care asigură încărcătura minimă, tabel care va fi certificat printr-un document (adeverință) din care să
reiese că proprietarul de animale din speciile bovine/ovine pentru care solicită pășune sunt înscrie în
RNE.
7.3.În cazul în care nu există corelație între tabelul prezentat și documentul (adeverința) din care
reiese că proprietarul de animale din speciile bovine/ovine, pentru care se solicită pășune le are
înscrise în RNE, comisia va lua în considerare documentul privind înscrierea animalelor in RNE.
7.4.Crescătorii de animale din cadrul colectivității locale (persoane fizice) depun personal cerere de
atribuire directă a pajiștii, cu specificarea expresă a trupului de pajiște (bloc fizic/denumire,
localizare etc) solicitat, a numărului de animale pe care le dețin, precum și a suprafeței de pășune
solicitată, cerere însoțită de documente (adeverință etc) din care să reiese că animalele din specia
bovine /ovine pentru care se solicită pășune sunt înscrise în RNE.
7.5.Fiecare solicitant poate depune o singura cerere.
7.6.Un solicitant nu poate depune o cerere individuală și altă cerere comună, în cadrul unei asociații,
pentru același lot.
7.7.Cererea va fi depusă într-un singur exemplar, semnată de către solicitant.

8.Clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere
8.1.Contractul de închiriere încetează în următoarele situații:
a) În cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime
de animale;
b) Pășunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
c) La expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
d )În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către locator în
baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de
dezacord fiind competentă instanța de judecată;
e) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu
plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;
f) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locator prin reziliere de către locatar, cu
plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;
g) În cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei
despăgubiri;
h) Neplata la termenele prevăzute în contract a chiriei și a penalităților datorate;
i) În cazul vânzării animalelor de către locatar;
j) Schimbarea destinației terenului, folosirea pajiștii în alte scopuri decât cele pentru care a fost
închiriat terenul;
k) În cazul în care se constată de către reprezentanții consiliului local faptul că pajiștea închiriată nu
este folosită;
l) Moștenitorii locatarului pot denunța contractul în termen de 60 de zile de la data la care au luat la
cunoștință de moartea locatarului și existenței locațiunii, potrivit art. 1820 alin. (2) Cood civil.
m) Nerespectarea obligației locatarului de a depune toate diligențele în vederea curățirii și aducerii la
stadiul de pajiște eligibilă la plată.

9. Durata închirierii
9.1. Termenul de închiriere este de 7 ani
9.2. La solicitarea locatarului se poate prelungi contractul initial cu maxim 3 ani o singura data, fara
sa depaseasca 10 ani prevazut de OUG 34/2013 in conditiile in care a respectat obligatiile din prezentul
contract:
-Locatarul a fost si este cu plata la zi a tuturor datoriilor impuse de contractul initial.
-In cazul in care locatarul este angajat intr-un proiect national, european, proiect ce include si animalele ce
fac obiectul acelui contract, acesta poate solicita prelungirea contractului inainte de finalizarea termenului ,
in aceleasi conditii.

10 .Încetarea închirierii
Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în următoarele condiţii:
– La expirarea duratei stabilite prin contractul de închiriere ;
– Pentru cazurile de interes public local sau naţional prin denunţarea unilaterală de către proprietar cu restituirea chiriei plătite anticipat;
– În cazul nerespectării obligatilor contractuale de către locatar , prin reziliere unilaterală de locator cu plata unor despăgubiri în sarcina locatarului ;
– Rezilierea va opera de plin drept în cazul în care locatarul subînchiriază terenul închiriat ;
– În cazul în care în mod voit și repetativ vor fi produse pagube pe terenurile aflate în vecinătatea pajiștei ce fac obiectul închirierii.
– în cazul în care terenul urmează a fi pus în posesie pentru terenuirile propuse pentru acordare despagubire persoanelor indreptatite, prin denunțare unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, fără plata unei despăgubiri.

11. Regimul bunurilor
Categorii de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii;
a)Bunuri de retur – sunt bunurile care revin deplin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului,
la încetarea contractului de închiriere. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul închirierii – păşunea, respectiv amenajările specifice;
b)Bunuri proprii – sunt bunurile care la încetarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului Sunt bunuri proprii bunurile care aparţin locatarului şi care au fost utilizate de către acesta pe toată durata închirierii, utilaje, unelte, construcţii provizorii,etc.

12. Obligaţii privind protecţia mediului şi a persoanelor
Locatarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniu protectiei mediului;
Locatarul va asigura protecţia persoanelor care circulă în zonele închiriate împotriva atacurilor animalelor.

13. Litigii
Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de închiriere si care nu se pot solutiona pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoresti competente.

14. Dispoziţii finale
Prin depunerea cererii de închiriere toate condiţiile impuse prin prezentul regulament se consideră
însuşite şi acceptate de către petenți.
Solicitantul ce îndeplinește condițiile legale și căruia i s-a aprobat închirierea pajiștii este obligat să
încheie contractul de închiriere în termen 5 de zile calendaristice de la atribuire.
După semnarea contractului prezentul regulament şi procesul verbal de predare primire al terenului
constituie anexă la acesta.

INITIATOR ,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


COMUNA TOMESTI Anexa la Regulament
CONSILIUL LOCAL

C E R E R E
DE ÎNCHIRIERE PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PAȘUNILOR DISPONIBILE SITUATE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI TOMESTI

1. Nume, prenume/denumire: ………………………………………………………………………………….
2. CNP/cod fiscal: …………………………………………………………………………….
3. Domiciliul/sediul: ………………………………………………………………………….
4. Telefon/fax, email: …………………………………………………………………………
5. Obiectul de activitate, pe domenii: …………………………………………………………
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
Va solicit sa aprobati inchirierea suprafetei de…………… ha pajiste, aflata in domeniul privat al
comunei Tomesti, situata in:
Denumirea lotului Tarla/parcela/blocul fizic Suprafata
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii in acte publice, ca vom respecta legislatia si normele in vigoare privind protectia mediului.
Ne angajam ca, dupa semnarea contractului, sa respectam programul de pasunat / amenajamentul
pastoral / contractul de inchiriere / prevederile legale.

Data, Nume fermier, ………………………
Semnătura …………………………………..

INITIATOR ,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. 2 LA PHCL NR.31/2022

CONTRACT-CADRU
de închiriere pentru suprafeţele de pajişti disponibile
aflate în domeniul privat al comunei Tomesti
Încheiat astăzi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

I. Părţile contractante
1. Unitatea Administrativ-Teritoriala – COMUNA TOMESTI, cu sediul în comuna Tomesti, nr.50, judetul Hunedoara, avand C.U.I. nr. 4521303 , cont bancar nr. _____________________________, deschis la Trezoreria Municipiului Brad, reprezentata legal de catre dl. primar Vasiu Adrian-Viorel, în calitate de locator,
şi:
2. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . , cu exploataţia*) în localitatea . .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .., bl. . .. .. .. .. .., sc. . .. .. ..
.., et. . .. .. .. .. ., ap. . .. .. ., judeţul . .. .. .. .. .. .. .. .. ., având CNP/CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., nr. din
Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .., contul nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., telefon . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., fax .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentată prin . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu funcţia de . .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de locatar,
*) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploataţiilor
membrilor formei asociative.
în temeiul prevederilor Codului civil, a Ord.34/2006 precum şi al Hotărârii Consiliului Local al comunei Tomesti de aprobare a închirierii nr. _______________ s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II. Obiectul contractului
1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pajiştii aflate în domeniul privat al comunei Tomesti pentru păşunatul unui număr de . .. .. . animale din specia . .. .. .. .. .. .. .. ., situată în blocul fizic . .. .. .. ., tarlaua . .. .. .. .., în suprafaţă de . .. .. .. .. .. .. .ha, (identificată) aşa cum rezultă din datele cadastrale . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.
3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:
a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului: bunul inchiriat, fantani, vegetatie forestiera.
b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată,
constructiile realizate in baza unei autorizatii de construire;
c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului: utilaje, unelte.

4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivitdestinaţiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.
5. Obiectivele locatorului sunt:
a) menţinerea suprafeţei de pajişte;
b) realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului vegetal;
c) creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.

III. Durata contractului
1. Durata închirierii este de 7 ani, începând cu data semnării prezentului contract cu respectarea perioadei de
pășunat, respectiv 1 mai – 31 octombrie.
2. La solicitarea locatarului se poate prelungi contractul initial cu maxim 3 ani o singura data, fara sa depaseasca 10 ani prevazut de OUG 34/2013 in conditiile in care a respectat obligatiile din prezentul contract:
-Locatarul a fost si este cu plata la zi a tuturor datoriilor impuse de contractul initial.
-In cazul in care locatarul este angajat intr-un proiect national, european, proiect ce include si animalele ce fac obiectul
acelui contract, acesta poate solicita prelungirea contractului inainte de finalizarea termenului , in aceleasi conditii.

IV. Preţul închirierii
1. Preţul închirierii este de 300 lei/ha/an, chiria totală anuală (suprafața X preț pe ha), fiind în valoare de 9.192 lei/an
2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei Tomesti, deschis la Trezoreria mun. Brad, județul Hunedoara sau în numerar la casieria Primăriei comunei Tomesti
3. Chiria va fi plătita de către chiriaș în două tranșe anuale astfel:
– Tranșa I se va achita un procent de 30% din valoarea contractului, până la data de 01.07. a anului
curent, pentru anul în curs;
– Tranșa II se va achita un procent ce 70% din valoarea contractului până la data de 01.12. a anului
curent pentru anul în curs.
4.Întârzierea la plata chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.
5. Neplata chiriei pâna la data de 31 decembrie a anului în curs duce la rezilierea de plin drept a contractului, fără somație sau altă procedură prealabilă.
6.Chiria va fi indexată anual cu rata inflației.
7.Chiria se va achita în lei de către locatar.

V. Drepturile şi obligaţiile părţilor
1. Drepturile locatarului:
– să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa pajiştile care fac obiectul contractului de închiriere.
2. Drepturile locatorului:
b) să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului
b) să predea pajiştea locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent, pe bază de proces-verbal;
c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;
d) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte;
e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură
executarea acestora.
f) locatorul isi rezerva dreptul de a impune locatarului locatiile din suprafetele de pasune inchiriate in care acesta are obligatia sa asigure ingrasarea naturala prin tarlire , aceasta facandu-se cu scopul de a asigura ingrasarea terenurilor mai slabe din punct de vedere a covorului vegetal (in cazul ovinelor si caprinelor )
g) poate proceda la diminuarea suprafeței închiriate în cazul în care, locatarul nu asigură încărcătura prevăzută în contract.
3. Obligaţiile locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul prezentului contract;
b) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul prezentului contract. Subînchirierea totală sau parţială este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute;
c) să plătească chiria la termenul stabilit;
d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în
vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
h) să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită;
i) să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă, de fertilizare, anual;
k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la
încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
m) să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
n) sa plateasca anual taxa pe terenul care face obiectul contractului de inchiriere conform Codului fiscal si a
Hotararii Consiliului local comunei Tomesti, privind stabilirea taxelor si impozitelor locale.
o) Locatarul are obligatia sa asigure ingrasarea naturala a pasunilor prin tarlire in suprafata minima de 0,50 ha / sezon, iar diferența cu îngrășăminte chimice conform studiului agrochimic specific fiecărei parcele
s) dovada incarcaturii de animale pentru suprafata de pasune inchiriata se va face pâna cel tarziu la data achitarii ultimei transe de plata ,
t) să comunice toate datele necesare desfășurării activității comisiei de verificare a încărcăturii animalelor în raport cu suprafețele utilizate și a comisiei de verificare a indeplinirii de către locatar a prevederilor prezentului contract
4. Obligaţiile locatorului:
a) să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;
b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
c) să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;
d) să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului contract.
e) in perioada 01 aprilie – 30 aprilie anual, se va proceda la atribuirea parcelelor ramase neacoperite de incarcatura minima de animale.

VI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţi
Locatorul răspunde de: dupa incheierea contractului de inchiriere responsabilitatile de mediu revin locatarului
Locatarul răspunde de: indeplinirea tuturor responsabilitatilor de mediu prevazute de legislatia in vigoare, pe toata durata contractului de inchiriere

VII. Răspunderea contractuală
1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
2. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare. Dacă penalităţile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.
3. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.

VIII. Litigii
1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.
2. Pe toată durata închirierii, cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.
3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

IX. Încetarea contractului
Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii:
a) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale;
b) păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
c) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către locator în baza
documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei
despăgubiri în sarcina locatarului;
f) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei
despăgubiri în sarcina locatorului;
g) în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
h) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei şi a penalităţilor datorate;
i) în cazul vânzării animalelor de către locatar;
j) schimbarea destinaţiei terenului, folosirea pajiştii în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat terenul;
k) în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită.
l) nerespectarea asigurarii ingrasarii pasunilor in conformitate cu cap V pct.3 lit.,,o,,.
m) în cazul în care terenul urmează a fi pus în posesie pentru terenul propus pentru acordare despagubiri persoanelor indreptatite, prin denunțare unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, fără plata unei despăgubiri.

X. Forţa majoră
1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
2. Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente. În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, exercitarea obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.
3. Dacă în termen de 10 zile, de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
4. În cazul decesului locatarului, moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea
contractului.

XI. Notificări
1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal.
3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost
expediată.
4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XII. Dispoziţii finale
1. Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale, cu acordul părţilor.
2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însuşite prin hotărâre a consiliului local.
4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu prevederile sale, în condiţiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.
5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor.
6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, unul pentru fiecare parte, astăzi, . .. .. .. .. .. .., data semnării lui, la Primăria comunei Tomesti .
LOCATOR, LOCATAR,

CONSILIUL LOCAL ________________________
AL COMUNEI TOMESTI

PRIMAR,
Vasiu Adrian Viorel

INITIATOR ,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/35 din 26.04.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A
COMUNEI TOMESTI

Conform prevederilor art. 9 ,alin.2 din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991 ,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social pe teritoriul localitatii respective, incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani.
Suprafetele de pajisti ramase nealocate se atribuie in conditiile prevederilor alin. (1) crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor.”
Tinand seama de cererea depusa de cate d-na Cristea Iulia Maria in calitate de administrator al S.C. VARIAS AGRIA S.R.L. cu sediul in comuna Criscior, str. Cornet, nr.15 , cu punctul de lucru in comuna Tomesti, sat Dobrot, nr. 62 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 394 din 31.03.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Tomesti, respectiv suprafata de 30,64 ha pasune aflata in tarlaua 4408/1 din localitatea Vata de Jos.
In acest sens, propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/35 din 26.04.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A
COMUNEI TOMESTI

Conform prevederilor art. 9 ,alin.2 din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991 ,cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social pe teritoriul localitatii respective, incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani.
Suprafetele de pajisti ramase nealocate se atribuie in conditiile prevederilor alin. (1) crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor.”
Tinand seama de cererea depusa de cate d-na Cristea Iulia Maria in calitate de administrator al S.C. VARIAS AGRIA S.R.L. cu sediul in comuna Criscior, str. Cornet, nr.15 , cu punctul de lucru in comuna Tomesti, sat Dobrot, nr. 62 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 394 din 31.03.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Tomesti, respectiv suprafata de 30,64 ha pasune aflata in tarlaua 4408/1 din localitatea Vata de Jos.
In acest sens, propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2022

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 26.04.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2022

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.05.2022, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 30 /26.04.2022
PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2022

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere Referatul de aprobare al a Primarului comunei Tomesti nr. 3/34 din 26.04.2022, prin care se propune actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2022 , pentru a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta;
In conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.6 alin.1 al Ordinului nr.132/2007 al Ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ,
In temeiul prevederilor art.129 alin.7 lit.h , 139 alin.1 si art.196 alin.1 lit a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , actualizata ,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2022 ,conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2 Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.

Art.3. Prezenta hotărare se comunica: – Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „ Iancu de Hunedoara” – Persoanei responsabile cu protectia civila din cadrul Primariei Tomesti

INITIATOR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/34 din 26.04.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE
A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2022

Pentru a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta s-a initiat un proiect de hotarare prin care se propune actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2022 . In conformitate cu prevederile art. 4 alin.2 ale Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , cu modificarile si completarile ulterioare , Consiliul local „ aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia si il transmite inspectoratului in raza caruia functioneaza “
Întocmirea şi actualitarea Planul de analiză şi acoperire a riscurilor este responsabilitatea ce revine tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul comunei Tomesti , măsurile, acţiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
Scopurile sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc.
Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare, se propune actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Tomesti, datorită schimbărilor intervenite.
În baza prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ministerului Administratiei si Internelor nr.132/2007, a prevederilor Legii nr.307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor, propun adoptarea Proiectului de Hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Tomesti , în forma prezentată, ca fiind legal şi oportun.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4 /34 din 26.04.2022

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARIRE PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE
ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2022

Protecţie civilă reprezintă o activitate de interes public, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliul local şi primarul , propun d-lui primar , iniţierea Proiectului de Hotărâre pentru actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Tomesti .
Este necesara iniţierea acestui Proiect de hotărâre întrucât că nu au fost identificate toate riscurile potenţiale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale , precum şi faptul că au apărut modificări ale structurilor care asigură funcţii de sprijin.
Conform prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Ministerului Administratiei si Internelor nr.132/2007, PAAR se actualizeaza la fiecare început de an sau ori de cate ori apar alte riscuri decat cele analizate sau modificari in organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.

INTOCMIT
Referent
CIOARA IOAN LAURENTIU