ANUNT PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI TOMESTI

ANUNT

PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A PĂȘUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A
COMUNEI TOMESTI

Conform prevederilor art. 9 ,alin.2 din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social pe teritoriul localitatii respective, incheie contracte de inchiriere prin atribuire directa, in conditiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada cuprinsa intre 7 si 10 ani, organizeaza procedura de atribuie directa a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Tomesti, respectiv suprafata de 30,64 ha pasune aflata in tarlaua 4408/1 din localitatea Vata de Jos.

1.Informatii generale privind locatorul:
UAT. COMUNA TOMESTI
CUI.4521303
Tel.0254-681889;Fax. 0254-681828;
SEDIUL : TOMESTI nr.50

Email : primariatomesti.hd@gmail.com

2.Informatii generale privind obiectul inchirierii :
Inchirierea prin atribuie directa a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Tomesti, respectiv suprafata de 30,64 ha pasune aflata in tarlaua 4408/1 din localitatea Vata de Jos.

3.Procedura aplicata
Atribuire directa.

4. Informatii generale privind depunerea cererilor de participare la atribuirea directa:

a. Perioada de depunere a cererilor insotite de documentele solicitate ,este 26.04.2022-10.05.2022, ora 14,00.
b. Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente :
1. Solicitare de închiriere – Cerere (anexă la prezentul regulament)
2. Dovadă deținere animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor
3. Adeverință eliberată de medicul veterinar.
4. Extras din registrul agricol
5. Să aibă domiciliul stabil în comuna Tomesti,in cazul persoanelor fizice/ Sediul pe teritoriul comunei Tomesti in cazul persoanelor juridice;
6 .Copie dupa actul de identitate (pentru persoane fizice);
7. Statut, certificat de înregistrare în Registrul Comerțului, certificat de inregistrare fiscal (pentru persoane juridice/ asociații patrimoniale)
8. În situația în care numărul de animale deținut depășește încarcătura stabilită, solicitantul va depune o declarație pe propria răspundere cu privire la numărul de animale cu care va pășuna pe pășunea închiriată
9. Certificat de atestare fiscală de unde reiese că nu are debite la bugetul local;

c. Cererile se vor depune la registratura Primariei comunei Tomesti , din satul Tomesti , nr.50 judetul Hunedoara .

d. Data si locul la care se desfasoara sedinta de atribuire directa a păsunii
Ședinta de atribuire directa a păsunii se va desfasura la sediul Primariei comunei Tomesti, din satul Tomesti , nr.50 judetul Hunedoara, in data de 02.06.2022, incepând cu ora 10,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la Primariei comunei Tomesti, din satul Tomesti, nr. 50 judetul Hunedoara.

Primar,
Vasiu Adrian Viorel