HOTARARE nr. 28 /2023 PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2023

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr. 28 /2023
PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE
A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2023

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti nr.24 /01.03.2023 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023 ;
Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/29 din 01.03.2023 prin care se propune actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023 , pentru a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta ,
Tinand cont de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/29 din 01.03.2023 precum si de avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/31 din 5.04.2023 ;
In conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.6 alin.1 al Ordinului nr.132/2007 al Ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ,
In temeiul prevederilor art.129 alin.7 lit.h , 139 alin.1 si art.196 alin.1 lit a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , actualizata ,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023 , conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.3. Prezenta hotărare se comunica: – Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ; – Primarului comunei Tomesti ;
– Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „ Iancu de Hunedoara” – Persoanei responsabile cu protectia civila din cadrul Primariei Tomesti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 28/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023

ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR COMUNEI NOASTRE!

IATĂ CE TREBUIE SĂ FACEȚI

FORMULARELE PE CARE TREBUIE SĂ LE AVEȚI ASUPRA DUMNEAVOASTRĂ ATUNCI CÂND PĂRĂSIȚI LOCUINȚA

Declarația pe propria răspundere

Descarcă formularul aici

[pdf-embedder url=”https://primariatomestihd.ro/wp-content/uploads/2020/03/MODEL-Declaratie-proprie-raspundere.pdf”]

Adeverință angajator

Descarcă formularul aici

[pdf-embedder url=”https://primariatomestihd.ro/wp-content/uploads/2020/03/MODEL-Adeverinta-angajator-1.pdf”]