PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la

cunoştinţă că azi, 10.03.2020 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE

PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2021

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data

de 29.04.2020, ora 10 .

Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar comuna,

sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

DISPOZITIA NR. 14 /2020, PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 19.02.2020, ORA 12”

DISPOZITIA NR. 14 /2020

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,

IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 19.02.2020, ORA 12”

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 14 /2020

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,

IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 19.02.2020, ORA 12”

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;

Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul comunei Tomesti inregistrat sub nr. 261 din 12.02.2020 privind necesitatea convocarii consiliului local in sedinta ordinara din luna februarie 2020;

In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Tomesti , în şedinţă ordinară pentru data de 19 februarie 2020, orele 12,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.

Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului comunei .

(2). Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.

(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :

  • Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;

  • Primarului comunei Tomesti ;

  • Secretarului comunei Tomesti;

  • Consilierilor locali ;

P R I M A R , CONTRASEMNEAZA

Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL

Giurgiu Sanda

Tomesti 12.02.2020